VAT

VAT-R (12)

VAT-R (12) - Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

VAT-9M (5)

VAT-9M (5) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający: Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami).

VAT-8 (7)

VAT-8 (7) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający - podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów).

PIT

PIT-Z (6)

PIT-Z (6) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy

PIT-R (18)

PIT-R (18) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

PIT-O (21)

PIT-O (21) - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37

OP

ZAW-K (3)

ZAW-K (3) - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

UPL-1 (5)

UPL-1 (5) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ORD-W1 (4)

Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

CIT

IFT-2/IFT-2R (7)

IFT-2/IFT-2R (7) - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CIT-D (5)

CIT-D (5) - Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach.

CIT-8O (10)

CIT-8O (10) - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8.