WYDANIE ONLINE

Zobacz, jak przepisy tarczy antykryzysowej wpływają na rozliczanie kosztów podatkowych
Przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci przez kryzys spowodowany pandemią koronawirusa, wolno korzystać z różnych form pomocy, głównie w ramach przygotowanej przez rząd tzw. Tarczy Antykryzysowej. Takie wsparcie może wywoływać u ich beneficjentów skutki podatkowe – w tym również pod kątem kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

W czasie stanu epidemii koronawirusa Zakład Ubezpieczeń Społecznych ułatwia składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy osobom, którym zgodnie z przepisami wypłaca te zasiłki.

czytaj więcej »

Ponieważ pozyskiwanie danych członków rodziny pracownika zgłaszanych przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zapewniają odpowiednią ochronę ich praw, pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z dopełniania wobec nich obowiązku informacyjnego. Taką informację przekazał Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

czytaj więcej »

Amortyzacja stanowi rozłożeniu kosztu w czasie. Jest to zabieg polegający na tym, że wartość użytkowanego środka trwałego rozkładana jest proporcjonalnie na szereg lat, podczas których wykorzystywany jest przez przedsiębiorcę. W czasie tego procesu wartość takiego środka trwałego ulega zmniejszeniu.  Staje się ona dla amortyzującego go przedsiębiorcy kosztem prowadzenia działalności. Jest to koszt ponoszony bez uszczuplenia posiadanych środków finansowych. Odpisy amortyzacyjne uwzględniające utratę przez amortyzowaną rzecz jej wartości zmniejszają przychód przedsiębiorcy. Obniża się zatem jego dochód do opodatkowania.

czytaj więcej »

 W przypadku zapłaty należności o wartości 15.0000 zł lub więcej na rachunek bankowy niewskazany na tzw. białej liście podatnik musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym. Przepisy te w zmienionej formie obowiązują też w czasie pandemii a już od 1 lipca r. nastąpiła ich kolejna zmiana.

czytaj więcej »

W wyniku reformy administracji skarbowej doszło do wyodrębnienia dwóch rodzajów kontroli podatników. Pierwszym z nich jest kontrola podatkowa prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego uregulowana w przepisach Ordynacji podatkowej. Drugi rodzaj to kontrola celno-skarbowa, wykonywana na podstawie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

czytaj więcej »

Sposób rozliczenia subwencji finansowej z PFR budzi wątpliwości i dlatego stał się przedmiotem wyjaśnień ministra finansów. Rozliczając subwencję, należy uwzględniać, to, że w momencie jej przyznania trudno jednoznacznie mówić o definitywnym przysporzeniu po stronie podatnika. Umorzenie subwencji i wysokość tego umorzenia nie są pewne.   

czytaj więcej »

Już obowiązuje najnowszy pakiet zmian w ustawach podatkowych. Zmiany dotyczą między innymi płatności na rachunki spoza białej listy oraz zmiany sposobu klasyfikowania towarów i usług. Nowelizacja obowiązuje od 1 lipca.

czytaj więcej »

Udzielone dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych na zapewnienie płynności finansowej firmom dotkniętym skutkami epidemii, nie są uznawane za przychód w rozumieniu przepisów ustaw o PIT i CIT.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła nowe zasady rozliczania transakcji łańcuchowych, dokumentowania WDT oraz rozliczania transakcji w ramach magazynu call-of stock. Sprawdź, jak stosować nowe przepisy w praktyce.

czytaj więcej »

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych jak również te, które dobrowolnie wybrały taki model ewidencjonowania swojej działalności, zobowiązane są m.in. do sporządzania, zatwierdzania, poddawania badaniu i składania do właściwego rejestru sądowego swoich corocznych sprawozdań finansowych. Na ich sporządzenie mają czas do 31 marca roku następnego po roku objętym sprawozdaniem, a na zatwierdzenie do 30 czerwca. Ale w bieżącym roku, z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, która przypadła w najgorętszym czasie wypełniania obowiązków sprawozdawczych, Minister Finansów wydłużył te i inne terminy na ich realizację.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z wymogami dotyczącymi wydania nowych i aktualizację posiadanych pozwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów, wyliczyliśmy należne kwoty zabezpieczenia roszczeń, które przez organ wydający zezwolenia zostały sprawdzone i przyjęte. Z uwagi na okres pandemii zdecydowaliśmy się wnieść zabezpieczenie w formie gotówkowej. Czy możliwe jest zakwalifikowanie tych kwot do kosztów uzyskania przychodów? Zezwolenia wydane są na okres 7 i 10 lat. Poniesione zabezpieczenie jest zamrożeniem znacznych jak na naszą firmę środków finansowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak ustalić dochód do 7.000 zł u przedsiębiorcy na ryczałcie ewidencjonowanym? Czy tacy przedsiębiorcy zostali pozbawieni tego przywileju?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność usługową na terenie UE. W związku z tym pracownicy często wyjeżdżają na delegacje. Jak mam rozliczać delegacje pracownicze, żeby nie budzić zastrzeżeń KAS? Prowadzę KPiR Pytania: 1. Czy na dokumencie delegacji – rozliczenia – muszą się znaleźć wszystkie koszty, które poniósł pracownik, czy tylko te które zaliczam do KUP (np. koszty paliwa za granicą – które zaliczamy w ograniczonej wartości)? 2. Jak rozliczyć koszty rachunków w KPiR (hotele, paliwo) w walutach obcych – czy po kursie zgodnym z datą wystawienia rachunku, czy po dacie rozliczenia delegacji z pracownikiem? 3. Czy rachunek za hotel ma być wystawiony na nazwę firmy, czy na pracownika – oraz jeżeli sam opłaca hotel swoją kartą kredytową – jaki kurs w takiej sytuacji przyjąć? 4. Czy mogę żądać od pracownika wyciągu z konta za opłacone faktury na delegacji, szczególnie walutowe? 5. Czy jeżeli firma opisze w wewnętrznym regulaminie zasady rozliczania delegacji, iż na druku delegacji rozliczamy tylko diety i ryczałty, natomiast hotele i paliwo wystawione na firmę będę wprowadzać do KPiR z data wystawienia rachunku (mam program, który liczy mi automatycznie kurs walutowy oraz 75% kosztów eksploatacyjnych samochodu) – to czy muszę prowadzić dla potrzeb kontroli KAS jakaś dokumentacje, jak rozliczyłam delegacje z pracownikiem i jakie koszty za delegacje zostały mu zwrócone? 6. Czy jeżeli pracownik opłacił faktury za paliwo i hotel wystawione na firmę itp., to czy muszę mieć dowód, iż zwróciłam mu ten wydatek? 7. Wynajem krótkoterminowy samochodu osobowego za granicą w związku z delegacja – czy jeżeli faktura jest wystawiona na firmę, to czy czynsz zaliczymy do KPIR w 100% bez kosztów eksploatacyjnych, a jeżeli firma zagraniczna nie chce wystawić na firmę tylko np. na nazwisko pracownika – to jaki koszt wchodzi do KPiR? Czy musi być ewidencja przebiegu pomnożoną przez stawkę krajową?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina w 2019 roku realizowała inwestycję związaną z budową stacji uzdatniania wody. Wykonawca zatrudniał podwykonawców. W związku z tym, że w terminie późniejszym zapłacił podwykonawcom, gmina na mocy zapisu umowy potrąciła wykonawcy karę umowną w kwocie ponad 160.000 zł. Wykonawca odwołał się od powyższego do sądu, podnosząc, że zadanie zostało wykonane w sposób właściwy, został dokonany odbiór robót bez uwag, a podwykonawcy otrzymali płatności (chociaż z opóźnieniem). W wyniku postępowania sądowego zaproponowano ugodę pomiędzy gminą a wykonawcą, na mocy której gmina ma wystawić korygującą notę do noty obciążającej z grudnia 2019 roku, a także zapłacić wykonawcy potrąconą kwotę, czyli ponad 160 tys. zł, których to środków nie ma w budżecie gminy. W takiej sytuacji wydaje się zasadne zmniejszenie wydatków majątkowych (z bieżących nie ma możliwości) lub zwiększyć deficyt gminy, aby uregulować zobowiązanie wobec wykonawcy. Jaką należy zastosować klasyfikację budżetową wydatków − czy prawidłowe będzie ujęcie wydatków w rozdziale 01010 § 6690?

czytaj więcej »

wiper-pixel