WYDANIE ONLINE

Jak bezpiecznie zaliczać do KUP wydatki na samochody osobowe – analiza najnowszych objaśnień MF
W dniu 9 kwietnia 2020 r. minister finansów wydał długo oczekiwane (od uchwalenia zmian PIT i CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.) objaśnienia podatkowe dotyczące rozliczania samochodów. Są one ważne, gdyż tego rodzaju objaśnienia dają podatnikom ochronę analogiczną do wiążących interpretacji podatkowych. Z drugiej strony zawierają zaskakującą czasami interpretacje przepisów, której nie można pominąć, jako że będą się nią kierowały organy fiskusa (nawet jeżeli nie do końca z przepisami jest zgodna).

czytaj więcej »

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w trakcie COVID-19 to jedna z form wsparcia, z jakiej skorzystało wielu pracodawców. W praktyce pojawiło się dużo pytań dotyczących m.in. tego, jak rozliczyć zwolnione składki, a także jak naliczyć prawidłowo wynagrodzenia dla pracowników. Objaśnienia podatkowe wydane 21 lipca 2020 r. przez resort finansów wyjaśniają niektóre problematyczne kwestie.

czytaj więcej »

Resort finansów przedstawił wstępny projekt nowelizacji ustawy o CIT, dotyczącej tzw. estońskiego CIT. Zmiany mają wejść w życie już od 1 stycznia 2021 r. Warto więc już teraz zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami. Niestety, nie każdy będzie mógł z nich skorzystać.

czytaj więcej »

Dokumentacja cen transferowych budzi liczne wątpliwości interpretacyjne – także w zakresie przepisów intertemporalnych. Resort finansów przedstawił informację o przepisach przejściowych w zakresie sporządzania dokumentacji dotyczącej cen transferowych. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 lipca 2020 r., wprowadziła wiele ważnych zmian w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR). Sprawdź, jakie nowe przepisy musisz stosować.

czytaj więcej »

Nowy mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT), został przesunięty po raz kolejny, tym razem na 31 grudnia 2020 r.

czytaj więcej »

Głównym celem zmian implementujących dyrektywę ATAD 2 jest uszczelnienie systemu podatkowego. Podmioty powinny jednak już dziś zweryfikować swoje modele finansowania, może się bowiem okazać, że niektóre płatności na rzecz podmiotów powiązanych będą wymagały wyłączenia z kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

Wynagrodzenia wypłacone pracownikom oraz wynagrodzenia refakturowane na spółkę przez jednostki macierzyste, stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu – takie wnioski płyną z najnowszej interpretacji fiskusa.

czytaj więcej »

Podatnicy mogą skorzystać z ułatwień w ramach ulgi na złe długi − nie trzeba czekać 90 dni, aby obniżyć podstawę opodatkowania. Tarcza 4.0 daje możliwość szybszego rozliczenia ulgi. Sprawdź, na czym w praktyce polegają te zmiany.

czytaj więcej »

Wydatki z tytułu zakupu artykułów spożywczych na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Takie wydatki nie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganiem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Natomiast wydatek na kawę i kanapki dla osób zatrudnionych na umowę o pracę pozwalają pracodawcy na odliczenia. Takie stanowisko zajął dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej o nr 0111-KDIB1-3.4010.24.2020.1.IM.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. na gruncie ustawy o CIT obowiązują regulacje określające limit kwoty kosztów finansowania zewnętrznego, która może stanowić koszty uzyskania przychodów. Są one jednak na tyle niejasne, że ich interpretacja budzi liczne spory między podatnikami opłacającymi np. odsetki od firmowych kredytów i pożyczek a organami podatkowymi. Dowiedz się, jak są one rozstrzygane przez sądy.

czytaj więcej »

Gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty) – płatność musi nastąpić przelewem. Niezachowanie tej formy płatności naraża przedsiębiorcę na kłopoty w zakresie zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

Kwestia ustalenia centrum interesów osobistych oraz gospodarczych podatnika ma wpływ na ustalenie jego rezydencji podatkowej, a tym samym na obowiązek podatkowy i odpowiednie opodatkowanie osiąganych dochodów w danym kraju. Urzędy skarbowe są w tej kwestii bardzo rygorystyczne, ponieważ większość sytuacji interpretują na swoją korzyść. Jednym z takich przykładów jest sprawa dotycząca ustalenia miejsca zamieszkania w przypadku opuszczenia kraju przez osobę oddelegowaną do pracy w innym państwie.

czytaj więcej »

W dzisiejszych czasach większość firm korzysta w swojej działalności z umów leasingu. Oczywiście najczęściej leasingowane są samochody, jednak nie tylko. Dziś wyleasingować można w zasadzie wszystko. Sprawdź, jak kosztowo rozliczać wydatki związane z takimi umowami.

czytaj więcej »

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są co do zasady opodatkowani 19% stawką podatku, jednak w określonych sytuacjach, po spełnieniu odpowiednich warunków, mogą skorzystać z preferencji w postaci 9% stawki podatku. Obniżona stawka podatku nie odnosi się do wszystkich podatników z uwagi na szereg kryteriów decydujących o jej zastosowaniu. Ponadto kwotę podatku obliczonego wg 9% stawki wskazuje się w deklaracji podatkowej, co oznacza, że urzędy skarbowe mają informacje odnośnie do podmiotów korzystających z tej preferencji. Dlatego obliczenie kwot przychodów uprawniających do obniżonej stawki CIT oraz spełnienie pozostałych warunków powinno być bardzo dokładnie analizowane, także w toku prowadzonej działalności.

czytaj więcej »

Od jakiegoś czasu organy skarbowe idąc na rękę przedsiębiorcom stoją na stanowisku, że brak faktury nie jest bezwzględną przeszkodą do zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Jednak, aby zrobić to bezpiecznie, należy poniesiony wydatek prawidłowo udokumentować.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące wyznaczania cen transferowych oraz sposobu ich dokumentacji, dotyczą krajowych i zagranicznych podmiotów powiązanych. W przeszłości o powiązaniach pomiędzy podmiotami decydowały głównie powiązania kapitałowe. Od 2018 roku znaczenia nabrały także inne kryteria, które mają różną postać. W związku z tym, rozpoczynając współpracę z kontrahentem, w pierwszej kolejności należy się ustalić, czy jest to podmiot powiązany i w konsekwencji określić specjalne warunki transakcji, oparte o przepisy o cenach transferowych. W innym przypadku mogą być kłopoty z prawidłowym rozliczeniem przychodów i kosztów.

czytaj więcej »

Uchwalona z powodu panującej epidemii koronawirusa specustawa, zwana tarczą antykryzysową w wersji 4.0 wprowadziła zmiany w rozliczaniu kosztów podatkowych. Na jej podstawie podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych zapłacone kary umowne i odszkodowania m.in. z tytułu wad dostarczonych towarów, jeżeli wada powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii.

czytaj więcej »

wiper-pixel