WYDANIE ONLINE

Jak dokonać prawidłowej inwentaryzacji w czasach kryzysu
Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja to podstawa do sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego. Przestrzeganie zasad inwentaryzacji jest też ważne, gdy podatnik prowadzący dotychczas PKPiR rozpoczyna prowadzenie ksiąg rachunkowych. Głównym jej celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki oraz doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do ich zgodności ze stanem faktycznym. Przeprowadzenie, a następnie wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg handlowych, a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

czytaj więcej »

Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe są zobowiązane do ujmowania w nim realnej wartości aktywów i zobowiązań. Oznacza to czasem konieczność dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. Dotyczy to w szczególności większych jednostek badanych przez biegłych rewidentów, które muszą w sprawozdaniach odzwierciedlić skutki kryzysu związanego z COVID-19.

czytaj więcej »

wiper-pixel