WYDANIE ONLINE

Poznaj kosztowe skutki zapłaty i umorzenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych
W obrocie gospodarczym często dochodzi do opóźnień w regulowaniu przez przedsiębiorców należności na rzecz kontrahentów z tytułu transakcji handlowych. Pandemia COVID-19 i trudna sytuacja, w której znalazło się wiele firm, jeszcze bardziej spotęgowały to zjawisko. W takich przypadkach muszą się one liczyć z koniecznością zapłaty odsetek z tytułu tych opóźnień, co nie pozostaje bez wpływu na ich rozliczenia podatkowe i księgowe.

czytaj więcej »

Płatnicy sporządzający PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR za 2020 rok będą musieli pamiętać o tym, aby zrobić to na nowych formularzach wspomnianych informacji oraz deklaracji. Wszystko za sprawą rozporządzenia ministra finansów, modyfikującego ich wzory.

czytaj więcej »

Z początkiem 2021 roku podatnicy PIT rozliczający się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą stosować nowy wzór ewidencji w tym zakresie.

czytaj więcej »

Najnowsza nowelizacja ustaw o PIT i CIT to nie tylko opodatkowanie spółek komandytowych. Zmian jest o wiele więcej. Jedna z nich dotyczy obowiązku sporządzenia strategii podatkowej. Czym jest strategia podatkowa i kto będzie musiał ją przygotować i publikować od 2021 roku?

czytaj więcej »

Obecnie, jeżeli wartość transakcji wynosi powyżej 15.000 zł, to cała kwota powinna być zapłacona przelewem na rachunek zamieszczony w Wykazie. W przeciwnym razie przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć kwoty zapłaconej gotówką lub na rachunek spoza białej listy do kosztów uzyskania przychodów. A co, jeśli płatności odbywają się z wykorzystaniem wewnętrznych rachunków korporacyjnych?

czytaj więcej »

W okresie zimowym, kiedy wzrasta ryzyko infekcji, wielu przedsiębiorców rozważa zakup różnego rodzaju środków wspomagających odporność pracowników. Mogą to być witaminy, szczepienia przeciw grypie, suplementy czy leki o działaniu wspierającym układ immunologiczny. Dowiedz się, czy fiskus zgadza się na uwzględnienie takich wydatków w rachunku podatkowym.

czytaj więcej »

Przepisy tarczy antykryzysowej przewidują, że od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobowiązani zgłaszać do ZUS zawierane umowy o dzieło. Sprawdź więcej na ten temat.

czytaj więcej »

W związku ze zwolnieniami grupowymi w zakładzie zostało zwolnionych kilku pracowników. Wypowiedzenia 3-miesięczne otrzymali w lipcu, w związku z czym umowy zostały rozwiązane 31 października. Czy wyliczając wysokość odprawy, powinniśmy ująć wynagrodzenia z trzech miesięcy poprzedzających wręczenie wypowiedzenia (czyli kwiecień – czerwiec), czy licząc trzy miesiące od momentu wypłaty odprawy (lipiec – wrzesień)?

czytaj więcej »

O podmiotach powiązanych na gruncie ustawy o PIT możemy mówić m.in. w sytuacji, gdy jeden z podmiotów wywiera znaczący wpływ na inny podmiot. Jednak kluczową kwestią jest ustalenie znaczenia pojęcia „wywierania znaczącego wpływu” w kontekście ustalenia powiązań pomiędzy podmiotami.

czytaj więcej »

Przez wiele lat rozliczanie strat podatkowych przez podatników podatku dochodowego odbywało się na niezmienionych zasadach. Od niedawna obowiązują jednak nowe regulacje w tym zakresie. Mimo, że są one bardziej korzystne dla przedsiębiorców od poprzednich, w praktyce ich stosowanie może przysporzyć księgowym więcej trudności. Dodatkowo przepisy tarczy antykryzysowej pozwalają w niektórych przypadkach na odmienne rozliczenia straty. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Wprowadzenie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych miało na celu ograniczenie międzynarodowego planowania podatkowego, polegającego na transferze dochodów z Polski do innych, bardziej korzystnych podatkowo jurysdykcji. Dobrą praktyką w przypadku polskich podatników posiadających oddziały czy spółki zagraniczne jest zidentyfikowanie problemu oraz odpowiednie nim zarządzenie poprzez przygotowanie schematu rozliczeń w postaci instrukcji czy wewnętrznych procedur. Stopień skomplikowania tematu sprawia jednak, że podatnicy często nie są w stanie sami odpowiednio zidentyfikować tematu, przez co może to prowadzić do znacznego ryzyka podatkowego i odpowiedzialności karnoskarbowej.

czytaj więcej »

Możliwość rozpoznania danych wydatków w kosztach, czy odliczenia naliczonego od nich VAT to bolączka większości przedsiębiorców i przedmiot przytłaczającej ilości ich sporów z fiskusem. Mimo wielu zawiłości proceduralnych i – paradoksalnie – dzięki zbyt obszernemu prawu podatnicy mogą znaleźć instrumenty, których wykorzystanie może zapewnić bezpieczeństwo podatkowe. Zdecydowanie więcej z nich dotyczy jednak sfery „kosztowej” niż odliczenia VAT.

czytaj więcej »

Podmioty powiązane, współpracujące ze sobą w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług, muszą ustalić warunki transakcji takie same jak podmioty rynkowe. W związku z tym częstą praktyką jest bazowanie na benchmarkach lub na kosztach planowanych, które następnie są porównywane z kosztami realnymi. W przypadku pojawienia się różnic, konieczna jest korekta ceny transferowej, mająca na celu wyrównanie cen do poziomu rynkowego. Ustawa o VAT nie wskazuje wyraźnie, czy korekta ceny transferowej dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi (lub inna korekta rentowności) powinny być uznane za zdarzenia podlegające lub niepodlegające VAT. Z kolei, aby móc skorygować ceny transferowe w podatku dochodowym – trzeba spełnić określone warunki.

czytaj więcej »

W dobie panującej pandemii COVID-19 wielu przedsiębiorców zmuszonych było do czasowego zawieszenia prowadzonej działalności. Taka przerwa w aktywności gospodarczej nie pozostaje bez wpływu na podatkowe i księgowe rozliczenia tych podmiotów.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego realizuje projekt inwestycyjny, polegający na modernizacji kilku dróg. Zakładano, że prace zostaną wykonane w okresie 2 lat. W poszczególnych latach oddawane są do użytku drogi, a co za tym idzie nakłady księgowane są na podstawie dokumentu OT na zwiększenie wartości środków trwałych (danej drogi). Na wartość inwestycji składają się m.in. wydatki na: dokumentację techniczną, roboty budowlane, inspektora nadzoru. Większość wydatków można wprost przypisać do danej drogi, z uwagi na zawarcie odrębnych umów. Umowa dotycząca nadzoru zakłada, że inspektor będzie nadzorował kilka inwestycji, płatność co miesiąc w określonych kwotach. Dla wydatków na inspektora nadzoru przyjęto zasadę, że będą one przypisywane do wszystkich dróg, proporcjonalnie do udziału wartości szacunkowej danej inwestycji w całości wartości szacunkowej. Zakładano, że wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane w okresie trwania umowy z inspektorem nadzoru, tj. w okresie 2 lat. Jednak z uwagi na przedłużający się cykl wykonania prac, nie zrealizowano całości projektu i konieczne było zawarcie kolejnej umowy z inspektorem nadzoru na następny rok. Zasady płatności oraz przypisywania wydatków do inwestycji zostały powielone z poprzedniej umowy. Nie dokonano korekty podziału wydatków na inspektora nadzoru. Nakłady na modernizację dróg rozliczono według błędnych proporcji, ponieważ wartość wydatków została przypisana do inwestycji (drogi), nad którymi inspektor nie sprawował nadzoru. W jaki sposób dokonać korekty rozliczonych nakładów? Dodatkowo, z uwagi na problem z realizacją inwestycji na jednej drodze, prawdopodobnie JST zrezygnuje z wykonania inwestycji na danej drodze lub zrealizuje inwestycje w innej lokalizacji. Czy dotychczas poniesione nakłady można potraktować jako zaniechanie inwestycji i na tej podstawie wyksięgować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie dotyczy mikroprzedsiębiorcy, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, podatnika VAT, działalność jest prowadzona od 10 lat. Czy można skorzystać z jednorazowej amortyzacji środka trwałego (wózek widłowy wartość netto 70.000 zł) w ramach pomocy de minimis? Jakie warunki należy spełnić i w jakim czasie można dokonać odliczenia, czy w momencie zakupu, czy w miesiącu następnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma (osoba prawna) dokonała przedpłaty na rzecz dostawcy zagranicznego na podane przez niego konto walutowe. Dostawca nie dostarczył towaru ani faktury. Okazało się później, że dany dostawca nie istnieje. Firma straciła przelane pieniądze i zgłosiła sprawę do prokuratury. Dotychczas oszusta nie namierzono i środków nie odzyskano. Czy wartość utraconych środków firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

wiper-pixel