WYDANIE ONLINE

Zamknięcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni na ostatni dzień roku sporządzić spis z natury. Ujmuje się go w ostatniej pozycji podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli za rocznym podsumowaniem poszczególnych kolumn księgi.

czytaj więcej »

W związku z przejściem na ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych trzeba zorganizować rachunkowość jednostki oraz zamknąć podatkową księgę przychodów i rozchodów.

czytaj więcej »

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą nakładów, które jednostka ponosi dzisiaj, a które przyczynią się do powstania przychodów w przyszłości. W bilansie ujmuje się je w pozycji B.IV. aktywów jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

czytaj więcej »

Koszty podróży służbowych powinny być rozliczane zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie podróży służbowych i wewnętrznych regulacji obowiązujących w zakładzie pracy.

czytaj więcej »

Jednostki, które nie przekroczyły przez dwa ostatnie lata określonej wartości posiadanych aktywów i przychodów oraz wielkości zatrudnienia mogą sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej.

czytaj więcej »

Niektóre ze zdarzeń mogą być na tyle nieznaczące, że wystarczy je odnotować w księgach minionego roku. W trakcie przygotowywania sprawozdania przeanalizować powinniśmy wszystkie fakty, które miały miejsce w związku z poprzednim rokiem obrotowym, ale wydarzyły się już w kolejnym.

czytaj więcej »

Podatek odroczony pojawia się w sytuacji, gdy jednostka rozpoznaje przychody i koszty na potrzeby podatkowe i bilansowe w różnych okresach. Sprawdź na przykładach, jak ewidencjonować w księgach rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2017-2019, na łączną kwotę 321.000 zł, złożonych w styczniu 2020 roku. Zobowiązanie należne gminie, spółka uregulowała częściowo w styczniu br. i pozostałą należność w czerwcu 2020 roku. Kwota mieści się w granicach progu istotności, przyjętych w polityce (zasadach) rachunkowości, obowiązujących w spółce. Czy koszty poniesione z tego tytułu, stanowią koszt uzyskania przychodów 2020 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2021 nasza firma zamknęła grudzień 2020 roku, płacąc VAT oraz podatek dochodowy za grudzień 2020 roku w styczniu 2021 roku. Pojawiły się natomiast faktury z datą styczniową 2021 roku, ale obejmujące okres sprzedaży – grudzień 2020 rok (energia, gaz). Czy muszę korygować grudzień, czy można zaksięgować to w styczniu 2021 roku? Prowadzę PKPiR. Firma otrzymała również faktury korygujące zmniejszające obie wystawione w styczniu 2021 roku, ale obejmujące sprzedaż w 2020 roku. Czy muszę zaksięgować je w grudniu 2020 roku co zmieni mi rozliczenie, czy można je ująć w styczniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury opłaciła w grudniu 2020 roku fakturę za wykonanie zaproszeń na imprezę, która ma odbyć się w styczniu 2021 roku. Czy księgowanie faktury powinno odbyć się za pomocą konta rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK)? Jeśli tak to proszę o wskazówki, jak zaksięgować dokument w grudniu i w styczniu, przyjmując, że jednostka prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5 z pominięciem konta „Rozliczenie zakupu”?

czytaj więcej »

wiper-pixel