WYDANIE ONLINE

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych daje możliwość przerzucenia całych kosztów windykacji należności na dłużnika. Muszą być one jednak udokumentowane, jeśli wynoszą powyżej 40 euro.

czytaj więcej »

Czynny podatnik VAT prowadzi zróżnicowaną działalność gospodarczą polegającą na tym, że część wykonywanych w jej ramach czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a część z tego podatku została zwolniona. Niektóre otrzymane przez niego faktury (np. na usługi doradcze) dokumentują zakup usług służących całej działalności. W takiej sytuacji faktury dokumentujące zakupy nie dają się w sposób jednoznaczny przyporządkować – albo czynnościom opodatkowanym, albo zwolnionym. Jak odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup usług dla całej działalności podatnika? Czy VAT niepodlegający odliczeniu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Jak ująć w księgach rachunkowych odliczenie VAT na zasadach proporcji?

czytaj więcej »

Firma nabyła w 2012 roku samochód osobowy wykorzystywany przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Obecnie zamierza go sprzedać. Kiedy powstaje przychód z tytułu sprzedaży samochodu osobowego? Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży samochodu osobowego i kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu takiej transakcji? Jak zaksięgować sprzedaż samochodu i kwotę korekty VAT?

czytaj więcej »

Spółka produkcyjnohandlowa, dokonuje oraz pośredniczy w sprzedaży dóbr trwałego użytku. Czy w związku z tym ma ona obowiązek tworzenia rezerw na naprawy gwarancyjne i jak powinna je rozliczać? Jak ująć rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych? Kiedy należy ująć koszty napraw gwarancyjnych? Czy tworząc rezerwy na naprawy gwarancyjne, należy ujmować podatek VAT?

czytaj więcej »

Wartość początkową samochodu osobowego, którego podatnik jest współwłaścicielem, ustalić należy proporcjonalnie do przypadającego na niego udziału we współwłasności. Jeżeli strony nie umówią się inaczej, będzie to część ceny nabycia pojazdu, wynikającej z umowy sprzedaży dokumentującej zakup samochodu, adekwatna do liczby współwłaścicieli.

czytaj więcej »

Przychód z działalności wytwórczej jest opodatkowany 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wystarczy nawet drobne przetworzenie towarów przed ich sprzedażą, aby trzeba było zastosować ryczałt w tej wysokości.

czytaj więcej »

Momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizacji usług budowlano-montażowych, wykonanych przez podatnika zarówno w całości, jak i częściowo ‒ będzie moment wystawienia faktury dokumentującej wykonanie robót.

czytaj więcej »

Czynność prawna wniesienia aportem zabudowanych nieruchomości do spółki z o.o. może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Od wypłacanego członkowi rady nadzorczej, niebędącego pracownikiem spółki lub spółdzielni, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach w kwocie poniżej 200 zł należy pobrać 18% zryczałtowany podatek dochodowy.

czytaj więcej »

Kierowcy w podróży zagranicznej przysługuje zwrot kosztów noclegu, również wtedy gdy śpi w przystosowanej do tego kabinie auta, a nie w hotelu, motelu czy pensjonacie. Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 12 czerwca 2014 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel