WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną kupił nieruchomości z zamiarem wykorzystywania ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Nie wie jednak, czy może wprowadzić budynki na stan środków trwałych w firmie. Ponieważ charakter tych obiektów pozwala na ich używanie również do celów prywatnych, u podatnika pojawiają się wątpliwości odnośnie do możliwości zaliczania związanych z takimi inwestycjami wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Firma planuje rozszerzyć działalność o świadczenie usług transportowych. Zamierza zawrzeć z odbiorcami umowy długoterminowe o świadczenie usług transportowych. Czy w takiej sytuacji wystawiać faktury po każdym transporcie, czy można dokonywać rozliczeń rzadziej? Jak rozliczać koszty np. paliwa? Jakie będzie miało to konsekwencje w księgach rachunkowych? Jak rozliczać koszty paliwa tankowanego do zbiorników Kiedy powstaje przychód z tytułu wykonywania usług Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy ciągłej usłudze transportowej Kiedy należy ujmować w księgach rachunkowych przychody i koszty

czytaj więcej »

Firma prowadząca księgi rachunkowe zakupiła czasopisma specjalistyczne w prenumeracie na 2015 rok. Firma za zakupione czasopisma otrzymała od wydawnictwa fakturę w grudniu 2014 roku. Czy trzeba rozliczać wydatki proporcjonalnie Kiedy odliczyć podatek z faktury za prasę Jak zapisać w księgach koszt prenumeraty

czytaj więcej »

Jeśli pracownikowi oddelegowanemu do prac w innej miejscowości przedsiębiorca zapewnia nocleg, jego koszt nie powiększa przychodu pracownika.

czytaj więcej »

Opodatkowanie PIT ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zależy od podstawy jego wypłacania. W przypadku gdy rekompensata pieniężna za pranie odzieży roboczej przysługuje na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, to wypłacony pracownikowi zwrot kosztów jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

czytaj więcej »

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone przez przedsiębiorstwo odszkodowanie na rzecz byłego prezesa, jeśli wypłata ta ma związek z uzyskanym przychodem. Należy jednak podkreślić, że wszystkie tego typu sytuacje należy rozwiązywać według zasad racjonalnego rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku.

czytaj więcej »

Podatnik zapłaci niższy podatek od nieruchomości, jeżeli ze względów technicznych nieruchomość w sposób trwały jest wyłączona z możliwości jej wykorzystania w prowadzonym biznesie. Do sytuacji takich może zaliczać się remont budynku .

czytaj więcej »

Podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia z podatku, może ponownie z niego skorzystać po upływie roku, licząc od końca roku, w którym doszło do rezygnacji. Może to nastąpić w dowolnym miesiącu, a nie koniecznie z początkiem stycznia.

czytaj więcej »

Przeważnie podatnik wie o ewentualnych odwiedzinach urzędników. Organ podatkowy ma bowiem obowiązek powiadomić o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Może się ona odbyć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od doręczenia zawiadomienia. W niektórych jednak sytuacjach organ podatkowy nie musi wcześniej informować o planowanej wizycie.

czytaj więcej »

Opłatę wstępną dotyczącą umowy leasingu należy zaliczyć do tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodów, których nie można przyporządkować do określonego przychodu.

czytaj więcej »

Zdaniem NSA dokumentem potwierdzającym wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej, niezbędnym do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie, nie musi być obowiązkowo dokument SAD z poświadczeniem urzędu celnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel