WYDANIE ONLINE

Sprzedawca odpowiada względem kupującego za wady rzeczy sprzedanej, jeżeli zmniejszają one jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy. W takiej sytuacji kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny.

czytaj więcej »

Spółka planuje pozyskać dodatkowe środki finansowe na działalność. W tym celu rozważa możliwość wzięcia pożyczki od osoby fizycznej bądź zaciągnięcie kredytu w banku. Spółka zastanawia się nad skutkami podatkowymi zaciągnięcia pożyczki/kredytu. CIT - Kiedy odsetki od kredytu/pożyczki mogą być kosztem podatkowym? CIT - Jak rozliczyć skapitalizowane odsetki?VAT/PCC Czy od umowy pożyczki należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych?UoR – Jak kwoty zawiązane z kredytem zapisać w księgach?

czytaj więcej »

Firma prowadząca działalność wydawniczą zawarła z Dystrybutorem umowę, dotyczącą sprzedaży jej publikacji na rynku księgarskim. Przekazanie książek Dystrybutorowi celem dalszej sprzedaży nastąpi na podstawie dokumentów wydania (dostawczych, np. WZ). Takie przekazanie książek nie będzie stanowiło przeniesienia prawa własności. Dystrybutor dokona sprzedaży książek na rynku księgarskim we własnym imieniu i na własny rachunek. Na koniec każdego kwartału firma ma otrzymać informację o ilości sprzedanych przez dystrybutora książek. CIT - Kiedy powstaje przychód w związku z wydaniem książek i czasopism specjalistycznych? VAT - Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować?UoR - Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane z wydawaniem i sprzedażą książek?

czytaj więcej »

Firma zapewnia swoim pracownikom w okresiejesiennym profilaktyczne szczepienia przeciw grypie.Przyczyniają się one do obniżenia nieobecności spowodowanychchorobami. Czy wydatek na szczepieniaochronne można zaliczyć do kosztów i jakie będąskutki z tego tytułu u pracowników?CIT - Czy wydatki na profilaktyczną opiekę medyczną pracowników są kosztem podatkowym?PIT - Czy można je zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy?VAT - Czy usługi medyczne podlegają VAT?UoR - Jak ewidencjonować wydatki na szczepienia przeciwko grypie?

czytaj więcej »

Firma planuje zakup środka trwałego i stara się o jego dofinasowanie dotacją. Zostanie ona uzyskana najprawdopodobniej po  przyjęciu środka trwałego do używania.CIT – Czy otrzymanie dotacji po przyjęciu środka trwałego do używania powoduje obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych i jak ewentualnie dokonać takiej korekty?VAT – Czy otrzymanie dotacji za zakup środków trwałych wpływa na korygowanie VAT?UoR – Jak otrzymaną dotacje zapisać w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Są pierwsze interpretacje podatkowe z których wynika, że ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, o jaką przedsiębiorca zwiększa przychód pracownika, korzystającego z takiego auta nie obejmuje paliwa.

czytaj więcej »

Organy podatkowe coraz częściej zmieniają swoje stanowisko w kwestii opodatkowania nieodpłatnych świadczeń. Kolejnym na to przykładem jest interpretacja uznająca, że korzystanie przez pracowników z sali gimnastycznej nie powoduje powstania u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który zapłacił odstępne w związku z zakończeniem umowy ze względu na ekonomiczną kalkulację kosztów, może taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Mieści się ono bowiem w dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo zaciąga pożyczkę w euro, a spłata nastąpi w złotówkach nie można mówić o powstaniu podatkowych różnić kursowych. Udzielenie, otrzymanie i spłata kredytu są bowiem obojętne z punktu widzenia zobowiązań podatkowych. Nie wpływają one (poza skapitalizowanymi odsetkami) ani na wysokość przychodu, ani na wysokość kosztów jego uzyskania.

czytaj więcej »

wiper-pixel