WYDANIE ONLINE

Podatnicy muszą pamiętać, że z początkiem 2016 roku wchodzą w życie bardzo ważne zmiany w Ordynacji podatkowej. Ich głównym celem jest prewencja przed uchylaniem się od obowiązków w zakresie podatków pośrednich, zwalczanie oszustw podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków. Realizacji tych zamierzeń służą m.in. zmiany dotyczące interpretacji indywidualnych.

czytaj więcej »

Jeżeli w wyniku przejęcia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, to planowane połączenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

czytaj więcej »

W listopadzie i grudniu firma otrzymuje faktury dotyczące prenumerat czasopism i dostępów do baz danych online. Jak należy rozliczać je podatkowo i w rachunkowo?

czytaj więcej »

Jeżeli przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzenia towarem następuje z chwilą wydania przesyłki firmie kurierskiej, to właśnie w tym momencie powstaje obowiązek w podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Płatnicy składek mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozłożenie należności na raty także tych finansowanych przez ubezpieczonego. Umożliwia to nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która obowiązuje od 1 grudnia 2015 roku.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać zmienione zasady oskładkowania osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które jednocześnie wykonują umowę zlecenia.

czytaj więcej »

 W sytuacji, gdy spółka odpłatnie wynajmuje auto prezesowi a najem nie jest elementem jej działalności gospodarczej – wówczas nie ma prawa do odliczenia pełnego VAT zawartego w ratach leasingowych.

czytaj więcej »

Spółka świadczy różnego rodzaju usługi porządkowe, ale dotychczas nie wykonywała usług odśnieżania. Jakie konsekwencje będzie miało rozpoczęcie świadczenia takich usług?

czytaj więcej »

W spółce będzie przeprowadzony kilkudniowy audyt wykonany przez firmę zewnętrzną. Na mocy porozumienia z firmą audytorską spółka pokryje całość kosztów, to znaczy zapłaci za wykonanie usługi audytowej oraz wyżywienie i noclegi audytorów.

czytaj więcej »

Koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych oraz kończącym je egzaminem na tłumacza przysięgłego, nie są wydatkami związanymi z prowadzeniem kancelarii notarialnej. Oznacza, że notariusz nie zaliczy ich do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. TK uznał za niekonstytucyjny przepis, który wyznacza minimalną podstawę wymiaru składek takich pracowników na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

czytaj więcej »

W regulaminie wynagrodzeń spółka z o.o. ustaliła, że wypłaca wynagrodzenia dla pracowników do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za grudzień 2015 r. spółka dokonała wypłaty wynagrodzeń 10 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel