WYDANIE ONLINE

Podatnicy mający sprzedaż mieszaną odliczają VAT od niektórych wydatków przy zastosowaniu proporcji wstępnej. W deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku muszą skorygować rozliczenia, stosując rzeczywisty wskaźnik sprzedaży.

czytaj więcej »

Koniec roku to czas na wycenę aktywów i pasywów. Wtedy konieczne jest także przeanalizowanie należności pod kątem możliwości ich spłaty przez kontrahentów. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że odbiorca jej nie ureguluje lub ureguluje tylko w części. Wówczas trzeba dokonać odpisu aktualizacyjnego.

czytaj więcej »

Spółka przy zamykaniu swych ksiąg na koniec roku bilansowego  zanotowała stratę. Nie podjęto jeszcze decyzji, w jaki sposób ją pokryć.

czytaj więcej »

W jaki sposób rozliczać umowy zrealizowane w grudniu 2015 r. a wypłacone w styczniu 2016 r., które wcześniej podlegały tylko ubezpieczeniom zdrowotnym, a po zmianach będą podlegać również ubezpieczeniom społecznym?

czytaj więcej »

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatku za pracę w porze nocnej czy oskładkowanie umów zleceń – to tylko część zmian, jakie obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.

czytaj więcej »

Spółka zatrudnia prezesa zarządu, który nie jest jej udziałowcem. Osoba ta mieszka poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Dlatego też podatnik wynajmuje dla niego mieszkanie. Wynajmującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która najem dokumentuje rachunkiem.

czytaj więcej »

Pracodawca, który wypłaca pracownikom świadczenia socjalne ze środków obrotowych firmy a następnie dokonuje przeksięgowania z rachunku bankowego ZFŚS, nie musi pobierać od tych świadczeń zaliczki na podatek – do kwoty 380 zł w roku. O zastosowaniu zwolnienia decyduje ostateczne obciążenie konta funduszu.

czytaj więcej »

Podatnik, który po terminie złożył VAT-R ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów sprzed rejestracji. Może to zrobić dopiero po tym, jak skoryguje zgłoszenie rejestracyjne.

czytaj więcej »

Podatnik może odliczyć kwotę ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Może to zrobić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczął stosowanie kas lub za następne okresy.

czytaj więcej »

Wydatek poniesiony na zakup tabletu dla niepełnosprawnego syna może być odliczony od dochodu w zeznaniu rocznym, jako wydatek poniesiony na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Organ podatkowy przypomniał też, że taki wydatek musi być odpowiednio udokumentowany.

czytaj więcej »

Spółka, która uiszcza zaległe składki w części należnej od wynagrodzenia wypłacanego zawodnikowi, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego, zwiększającego majątek zawodników.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 r. wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy przez pracownika w okresie wypowiedzenia, pracodawcy muszą obliczać tak, jak wynagrodzenie urlopowe.

czytaj więcej »

Kierowcy mają w umowach zagwarantowane: miesięczną, indywidualną stawkę zaszeregowania, ryczałt za nadgodziny, dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz wynagrodzenie za czas dyżuru. Stawka miesięcznego indywidualnego zaszeregowania kierowcy ulega zmniejszeniu za czas nieobecności w pracy. Czy ryczałt za nadgodziny, dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz wynagrodzenie za dyżur ulegają pomniejszeniu za dni urlopów oraz zwolnień chorobowych?

czytaj więcej »

W naszej jednostce powstały dwie organizacje związkowe. Jedna z nich wystąpiła do pracodawcy z pismem, domagając się, aby pracownicy zatrudnieni na stanowisku referenta, niezależnie w jakiej komórce organizacyjnej pracują (logistyka, infrastruktura, pion głównego księgowego itp.) mieli takie samo wynagrodzenie zasadnicze. Czy takie postępowanie byłoby prawidłowe? Obecnie wynagrodzenie to jest zróżnicowane zależnie od rodzaju wykonywanej pracy, zakresu obowiązków i odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. pracodawca może otrzymać przez 12 miesięcy refundację część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Podstawą uzyskania dofinansowania są umowy ze starostą, zawierane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel