WYDANIE ONLINE

Przepisy wprowadzające ułatwienia dla małych firm, należy po raz pierwszy zastosować do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie , jednak ustawodawca przewidział wyjątki pozwalające na ich zastosowanie wcześniej, tzn. przy sporządzaniu sprawozdania za bieżący rok.

czytaj więcej »

Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji trzeba odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym, a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji.

czytaj więcej »

Koszty związane bezpośrednio z transportem sprowadzanych towarów np.: koszty załadunku, czy też opłaty portowe powiększają podstawę opodatkowania importu towarów – wyjaśnił minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej.

czytaj więcej »

Według wyjaśnień dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w sytuacji gdy do celów bilansowych opłatę wstępną podatnik ujmuje poprzez odpisy amortyzacyjne, wówczas do celów podatkowych trzeba ją rozliczać w czasie. Ze stanowiskiem tym nie zgadzają się jednak praktycy, jako nie znajdującym oparcia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

czytaj więcej »

wiper-pixel