WYDANIE ONLINE

Przepisy nie precyzują, jak należy określać wartość nieodpłatnych świadczeń oraz które z ich kategorii podlegają opodatkowaniu. Wyjątek w tej materii stanowi uregulowanie kwestii związanych z przychodami osiąganymi przez pracowników z tytułu użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada dużą ilość środków trwałych. Część z nich systematycznie ulepsza. Jakie są konsekwencje dokonywania takich zmian?

czytaj więcej »

W praktyce często się zdarza, że kontrahent uchyla się od zapłaty należności, a przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na korzystanie z firm windykacyjnych.

czytaj więcej »

Podatnik sprzedaje wyroby z rabatami. Czasem transakcje te generują bardzo niski przychód. Zdarza się również, że koszty wytworzenia towaru przewyższają jego końcową cenę po rabacie.

czytaj więcej »

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów może skorzystać z 0% stawki VAT po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest posiadanie dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego kraju UE.

czytaj więcej »

Przebywanie podatnika czynnego VAT prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą na zwolnieniu i tym samym nie prowadzenie działalności gospodarczej, w sposób „aktywny” nie pozbawia jego prawa do odliczenia VAT.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który postanowił zrobić przerwę w biznesie, może kwotę podatku naliczonego związanego z rozbudową inwestycji przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy

czytaj więcej »

Sprzedawca wydający osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nagrodę z tytułu sprzedaży premiowej, nie pobiera 10% zryczałtowanego PIT.

czytaj więcej »

Wartość dodatnią firmy wlicza się do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży przedsiębiorstwa.

czytaj więcej »

Biznesmen może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży zagranicznych, ale tylko do limitu określonego w rozporządzeniu.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie członka zarządu za pełnienie funkcji w ramach kontraktu managerskiego wykazuje związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez spółkę przychodami. W konsekwencji takie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

czytaj więcej »

Do celów podatku od czynności cywilnoprawnych, spółka komandytowo-akcyjna jest traktowana jak spółka kapitałowa – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej nr PL-LM.831.22.2015 i zalecił organom podatkowym, aby odstąpiły od sporów z podatnikami w tym zakresie.

czytaj więcej »

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatku za pracę w porze nocnej, oskładkowanie umów zleceń to tylko część zmian, jakie obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę szkoleniową, to powinna ona być zawarta przed rozpoczęciem przez pracownika procesu kształcenia, a najpóźniej – przed rozpoczęciem przez niego korzystania ze świadczeń edukacyjnych.

czytaj więcej »

Do zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę stosuje się zwolnienie ze składek części przychodu odpowiadającej równowartości diety żywieniowej za każdy dzień pobytu. Jeżeli wynagrodzenie jest płatne dopiero po zakończeniu kilkumiesięcznego zlecenia lub jest wypłacane w miesiącu następnym za poprzedni, ustalenie podstawy wymiaru składek następuje w oparciu o okres za jaki wynagrodzenie było należne. Nie ma znaczenia data faktycznej wypłaty przychodu. Innymi słowy, podstawę wymiaru ustala się niezależnie, odrębnie dla każdego z miesięcy.

czytaj więcej »

Świadczenie pracodawcy w postaci bezpłatnego zakwaterowania pracownika w miejscu pracy – mimo częściowego zwolnienia z opodatkowania nie jest wyłączone przepisami z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i podlega oskładkowaniu na rzecz ZUS.

czytaj więcej »

wiper-pixel