WYDANIE ONLINE

Wierzyciel nie musi wykazywać poniesionych kosztów, aby uzyskać od dłużnika rekompensatę 40 euro za opóźnienie w zapłacie faktury, wynikającą z przepisów o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który przed wprowadzeniem lokalu do ewidencji środków trwałych przeprowadził w nich prace adaptacyjno-modernizacyjne, ma prawo zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne.

czytaj więcej »

Zapłata kwoty wynikającej z faktury przez potrącenie wierzytelności nie pozwala na uzyskanie przyspieszonego zwrotu podatku. Tak orzekł NSA w najnowszym wyroku, czym zmienił dotychczasową linię orzeczniczą w tym zakresie.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy oraz rozliczający ich księgowi często popełniają błędy w dokumentach składanych do urzędów skarbowych oraz innych organów podatkowych. Ich poprawianie odbywa się według określonych przepisami procedur. Obowiązujące w tym zakresie przepisy z początkiem roku uległy znaczącej modyfikacji.

czytaj więcej »

Transakcje komisowe składają się z kilku czynności, które wymagają prawidłowej subsumpcji podatkowej w VAT i podatkach dochodowych. Sposób rozliczania tych zdarzeń powinien uwzględniać ich ekonomiczny charakter.

czytaj więcej »

Nie można równocześnie domagać się zapłaty odszkodowania za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy oraz przywrócenia do pracy. Nie jest to dopuszczalne nawet wtedy, gdy te żądania wynikają z dwóch różnych i wadliwych czynności prawnych pracodawcy, tzn. z wypowiedzenia i wręczonej w jego trakcie dyscyplinarki.

czytaj więcej »

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tych płatności, które nie zostaną zrealizowane z wykorzystaniem rachunku bankowego przedsiębiorcy - taki jest główny cel najnowszych zmian w podatkach dochodowych.

czytaj więcej »

Organy podatkowe będą oceniać, czy zastosowana przez przedsiębiorcę optymalizacja nie jest unikaniem opodatkowania. Jeżeli fiskus uzna, że tak – wymierzy odpowiednio podatek. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znalazła się w najnowszej wersji zmian w Ordynacji podatkowej.

czytaj więcej »

Członek zarządu, który w ramach prowadzonej działalność gospodarczej będzie wykonywał na rzecz spółki z o.o. usługi doradcze, może przychody opodatkować 19% podatkiem liniowym. Jest to możliwe, pod warunkiem że świadczone usługi nie pokrywają się z czynnościami wykonywanymi jako członek zarządu.

czytaj więcej »

Pracownik, któremu pracodawca zleca wyjazd służbowy za granicę, nie uzyskuje żadnych korzyści w związku z wykupionym ubezpieczeniem. Oznacza to, że z tego tytułu nie powstaje przychód dla pracownika.

czytaj więcej »

Firmowe spotkania nie generują dla pracowników przychodu podlegającego PIT. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieodpłatnych świadczeń od pracodawcy, szef resortu finansów zmienił niekorzystne dla podatników interpretacje.

czytaj więcej »

Najbardziej popularną formą cesji wierzytelności jest jej sprzedaż. Do cesji (zbycia) wierzytelności w obrocie gospodarczym dochodzi najczęściej w przypadku problemów z wyegzekwowaniem należności przez wierzyciela (cedenta). Czynność ta wywołuje określone konsekwencje podatkowe.

czytaj więcej »

Podstawę wymiaru składek ZUS za delegowanych pracowników podlegających ubezpieczeniom w Polsce ustala się na innych zasadach niż w odniesieniu do pozostałych zatrudnionych. Składki te jednak nadal są finansowane ze środków firmy delegującej.

czytaj więcej »

wiper-pixel