WYDANIE ONLINE

Przez wiele lat wątpliwości budził sposób korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Z początkiem 2016 roku weszły w życie przepisy określające zasady obowiązujące w tym zakresie.

czytaj więcej »

Barterowa wymiana świadczeń oznacza wykonanie danej usługi względem jakiegoś podmiotu (firmy, osoby prywatnej, innej organizacji, wolontariusza) w zamian za usługę lub towar. Jest to współczesna forma zaspokajania potrzeb bez użycia gotówki, a rozliczenia barterowe w żaden sposób nie naruszają przepisów prawa podatkowego.

czytaj więcej »

Poziom wiedzy przedsiębiorców dotyczący odpowiedzialności wobec Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań podatkowych w ostatnich latach znacznie wzrósł. Skutki takiego stanu rzeczy widoczne są przede wszystkim w ilości zdarzeń restrukturyzacyjnych (zmian form działalności, przekształceń etc.), które są podejmowane przez rodzime podmioty gospodarcze.

czytaj więcej »

Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej odgrywa istotną rolę w celu określenia prawidłowego miejsca świadczenia usług oraz dostawy towarów w VAT. W ostatnim czasie następuje zmiana praktyki podatkowej w tym zakresie.

czytaj więcej »

Sposób określenia proporcji, która powoduje unicestwienie udziałów nie zależy od zmniejszenia ilości posiadanych przez wspólnika udziałów, ich wartości nominalnej lub wartości nominalnej posiadanego udziału. 

czytaj więcej »

Z uwagi na to, że udostępnianie samochodów służbowych również do celów prywatnych pracownika stanowi niepieniężną formę wynagradzania i jest dla niego przychodem ze stosunku służbowego, to wydatki na utrzymanie samochodu będą stanowić koszt uzyskania przychodu.

czytaj więcej »

Wystawione przez podatnika faktury dokumentują czynność, co do której powstał obowiązek podatkowy a tym samym jedynym dokumentem, za pomocą którego można skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny, jest faktura korygująca. Nie ma możliwości anulowania wystawionych faktur dokumentujących otrzymane zaliczki tylko dlatego, że dokumenty te nie znalazły się w obiegu gospodarczym.

czytaj więcej »

Nie można zgodzić się, że zerowa wartość w pozycji „cena jednostkowa netto” i zerowa ilość w pozycji „ilość” na fakturach VAT, wpływa na poprawność tych dokumentów. O ilości czy cenie jednostkowej można mówić tylko w odniesieniu do dostawy towarów, a nie świadczeniu usług.

czytaj więcej »

Zwrot poniesionych przez pracowników kosztów noclegów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych nie jest przychodem ze stosunku pracy. Nie należy w związku z tym pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczki na PIT.

czytaj więcej »

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zatrudnić obywatela Ukrainy, ale pod warunkiem uzyskania zgody właściwego wojewody. Jego przychody ze stosunku pracy są opodatkowane w Polsce, co oznacza, że trzeba będzie wystawić PIT-11, a także PIT-4R. Zatrudniona osoba będzie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie pracowników oddelegowanych za granicę przez polskiego pracodawcę może być opodatkowane w Polsce, pomimo że praca jest wykonywana w drugim państwie. Oczywiście jest to możliwe, przy spełnieniu trzech warunków. W innym wypadku wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w dwóch państwach i aby uniknąć podwójnego opodatkowania należy zastosować właściwą metodę.

czytaj więcej »

Zawarcie fikcyjnej umowy o pracę z pracodawcą zagranicznym nie daje prawa do skorzystania z zagranicznego ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów unijnych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Takie stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy. ZUS ma prawo domagać się od ubezpieczonego przedstawienia dowodów potwierdzających zamieszkanie i wykonywanie pracy zagranicą.

czytaj więcej »

Osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonująca przez jakiś czas czynności na rzecz poprzedniego pracodawcy, te same co niegdyś na etacie, też może opłacać składki społeczne od ulgowej podstawy wymiaru, ale dopiero po zakończeniu takiej współpracy. Jednak okres 24 miesięcy jest liczony od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności.

czytaj więcej »

wiper-pixel