WYDANIE ONLINE

Przypadające na zleceniodawcę koszty związane z zawieranymi przez niego umowami zlecenia i o dzieło zależą od tego, z kim podpisze takie umowy. Skutki podatkowe po stronie kosztów dotyczą przede wszystkim składek na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Przy sprzedaży środków trwałych z zastrzeżeniem prawa własności, księgowi mają problemy z określaniem terminów, w których należy wystawić fakturę VAT, a także z rozpoznaniem momentu powstania przychodu. 

czytaj więcej »

Zawierając umowę konsorcjum podatnicy powinni dokładnie przeanalizować jej podatkowe konsekwencje. Postanowienia tej umowy decydują, bowiem nie tylko o szczegółach wspólnego przedsięwzięcia, ale również o tym, kto i na jakich zasadach odpowiedzialny jest za rozliczenia podatkowe.

czytaj więcej »

Remont to przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowegośrodka trwałego, w tym również polegające m.in. na wymianie zużytychskładników, następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będącejej wynikiem. Remont nie może zwiększać wartości początkowej środkatrwałego.

czytaj więcej »

Rozliczenie niektórych wydatków, które ponosi przedsiębiorca prowadzący biznes w domu lub mieszkaniu, wymaga proporcjonalnego podziału na te, które dotyczą części prywatnej oraz wykorzystywanej do działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Jeśli okres używania kasy rejestrującej nie przekracza trzech lat – to odliczoną wcześniej ulgę podatnik musi zwrócić. Do tego okresu nie wlicza się zawieszenia działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Spółka, która udziela swoim pracownikom nieoprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe skorzysta ze zwolnienia z VAT.

czytaj więcej »

Moment wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej nie może być związany ze spełnieniem formalności cywilnoprawnej, jaką jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego – wyjaśnił minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej.

czytaj więcej »

Jeśli spotkanie świąteczne było zorganizowane w celu poprawy atmosfery pracy, zintegrowania pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji może wpłynąć na zwiększenie efektywności ich pracy, to taki wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który po pół roku od wykupu samochodu z leasingu zamierza sprzedać auto, nie zapłaci podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem jest tylko niewprowadzenie samochodu na stan majątku firmy i wykorzystywanie wyłącznie do celów osobistych.

czytaj więcej »

Poniesienie wydatków związanych z zakupem usługi w odniesieniu do całej grupy kapitałowej nie jest kosztem podatkowym spółki, ponieważ ponoszenie kosztów za inne podmioty nie mieści się w dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

czytaj więcej »

Nota korygująca nie może zmierzać do wystawienia faktur VAT (faktur VAT korygujących czy duplikatów) na zupełnie innego nabywcę.

czytaj więcej »

Pracownik, który wcześniej wyzdrowiał i uzyskał orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy, może do niej powrócić. ZUS nie ma prawa żądać zwrotu wcześniej pobranego zasiłku chorobowego na podstawie prawidłowo orzeczonej niezdolności do pracy i stosownego zwolnienia lekarskiego.

czytaj więcej »

Nabycie przez pracowników akcji spółki pracodawcy w ramach programu motywacyjnego nie stanowi podstawy wymiaru składek na ZUS. Potwierdził to ZUS.

czytaj więcej »

wiper-pixel