WYDANIE ONLINE

Wsteczna korekta przychodów i kosztów nie zawsze jest konieczna
Będąc księgowym z pewnością nie raz miałeś wątpliwości związane z bezpiecznym korygowaniem przychodów i kosztów. Ostatnia zmiana przepisów ułatwia rozliczanie takich zdarzeń. Pamiętaj jednak, że błędna korekta wciąż oznacza kłopoty dla Twojej firmy. 

czytaj więcej »

Jeśli prowadzona przez Twoją firmę działalność w innym kraju UE nie spełnia definicji zakładu, a i przychody i koszty rozliczasz w Polsce – to powstaje wątpliwość czy zagraniczny VAT należy traktować na równi z polskim podatkiem od towarów i usług.

czytaj więcej »

Możesz stosować u pracowników tzw. koszty autorskie, jednak tylko po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, kiedy możesz tak postępować.

czytaj więcej »

Sprzedaż prowadzona przez Twoją firmę generuje przychody opodatkowane zarówno VAT jak i podatkami dochodowymi. Przychody te powinny być jednak w odpowiednim momencie rozpoznane, aby nie narazić się na powstanie zaległości podatkowej. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział, jak zrobić to bezbłędnie.

czytaj więcej »

Faktyczna data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na moment zaliczenia go jako kosztu.

czytaj więcej »

Siedziba i otoczenie firmy jest jej wizytówką. Dlatego też coraz więcej firm dba o stan zieleni czy małej infrastruktury. Podatkowe rozliczenie takich kosztów zależy od ich rodzaju i ceny.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo, które wypłaca swoim pracownikom nagrody z dochodu po opodatkowaniu, może takie wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich wypłaty.

czytaj więcej »

Dochód uzyskany ze sprzedaży oprzyrządowania, które nie było wykorzystywane przez spółkę w ramach produkcji prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej objętej zezwoleniem, nie może korzystać ze zwolnienia z CIT.

czytaj więcej »

Jeżeli nie masz dowodów na to, że leasingowane samochody służyły działalności gospodarczej, to nie możesz zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków na raty leasingowe i naprawy samochodów.

czytaj więcej »

Jeżeli utrata towaru nastąpiła z przyczyn prze Ciebie niezawinionych, to nie masz konieczności korekty VAT naliczonego. Co innego, gdy przyczyniłeś się do utraty towarów.

czytaj więcej »

Strona przegrywająca proces nie musi zwracać stronie wygrywającej kosztów VAT naliczonego przez adwokata z wyboru, który prowadził sprawę.

czytaj więcej »

Wydatki poniesione w związku ze studiami doktoranckimi, które podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej radcy prawnego, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Wydatki związane z uczestnictwem pracowników w imprezach branżowych mogą być uznane za pośrednie koszty działalności gospodarczej. Co innego, jeśli w spotkaniu biorą udział przedstawiciele lokalnych władz i kontrahenci.

czytaj więcej »

Podstawą do odliczenia 100%  VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest konstrukcja pojazdu, a nie wpis w dowodzie rejestracyjnym.

czytaj więcej »

E-lerning może być zwolniony z VAT, jeżeli świadczone usługi mieszczą się w kategorii usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Warunkiem jest jednak, aby usługę główną i czynności ściśle z nią związane wykonywał ten sam przedsiębiorca.

czytaj więcej »

Nie występuje zbieg umowy cywilnoprawnej na prawach umowy zlecenia, z działalnością gospodarczą, jeżeli osoba będąca przedsiębiorcą wykonuje firmowe usługi na podstawie takiej umowy cywilnej. Przychód z tej ostatniej jest przychodem z działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy uznał, że składki na ubezpieczenia społeczne menadżerów będących członkami zarządu należy ustalać tak jak w przypadku zleceniobiorców, a nie tak jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

czytaj więcej »

Niezdolny do pracy nie musi rokować odzyskania zdrowia w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia okresu zasiłkowego, aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne.

czytaj więcej »

Pracownik tymczasowy dowożony do miejsca pracy transportem zorganizowanym przez pracodawcę, nie uzyskuje przychodu oskładkowanego. Nie oznacza to jednak, że przychód ten jest zwolniony ze składek.

czytaj więcej »

Wynagrodzenia tego typu związane z przystosowywaniem zwalnianych pracowników do nowej sytuacji na rynku pracy po utracie zatrudnienia, nie są zwolnione ze składek jako świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel