WYDANIE ONLINE

Jaki są praktyczne skutki przekroczenia 183 dni pobytu cudzoziemskiego pracownika w Polsce
Z każdym rokiem coraz więcej firm zatrudnia cudzoziemców. Jest to popularne zwłaszcza w miesiącach letnich. Wówczas powstaje konieczność podatkowego rozliczenia wypłacanych tym osobom wynagrodzeń. Sposób dokonywania tego rodzaju rozliczeń zależy nie tylko od formy zatrudnienia, ale również od tego, jak długo obcokrajowiec przebywa w naszym kraju oraz jak silne są jego związki z Polską. 

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać z ulgi, która przyniesie korzyści finansowe. Konieczne jest spełnienie określonych warunków. Jednym z nich jest zatrudnienie pracowników w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Organy podatkowe nie mogą odmówić wydania interpretacji w sytuacji, gdy wnioskodawca pyta o to, czy stosowany przez niego model prowadzenia ewidencji przebiegu samochodów spełnia wymogi formalne – takie wnioski płyną z wyroku NSA wydanego w sprawie o sygn. akt II FSK 179/15.

czytaj więcej »

Wydatki ponoszone, na zakup usług gastronomicznych i kateringowych z powodu zbyt ogólnych przepisów ustawy dotyczących kosztów podatkowych, niejednokrotnie budzą wątpliwości, czy stanowią one koszt uzyskania przychodu. W praktyce często pojawia się problem w interpretacji poniesionych wydatków.

czytaj więcej »

Czy sfinansowanie przez spółkę wydatków związanych z legalizacją pracy oraz innych obowiązków imigracyjnych i rejestrowych, stanowi dla pracowników nieodpłatne świadczenie i powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy? Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Umowne zniesienie współwłasności polegające na podziale rzeczy wspólnej, ma charakter rozporządzenia tą rzeczą i prowadzi do uzyskania przez każdego ze współwłaścicieli wyłącznego prawa własności do nowej rzeczy. Na gruncie VAT stanowi to dostawę towaru.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadzący swoją firmę tylko jednym przelewem na jeden rachunek bankowy, zamiast na cztery – będzie przelewał należne składki do ZUS. Sprawdź, od kiedy będzie można tak postąpić.

czytaj więcej »

Dopuszczalne jest zatrudnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie kontraktu menedżerskiego jako kierownika „średniego szczebla”. W takim wypadku obowiązkową podstawą do objęcia ubezpieczeniami społecznymi jest działalność gospodarcza, a nie kontrakt menadżerski. 

czytaj więcej »

Firma transportowa nie musi wypłacać ryczałtów za noclegi kierowcom, którym zapewnia nocleg w kabinach ciężarówek oraz wypłaca kwoty będące rekompensatą z tytułu zwiększonych kosztów delegacji ponoszonych przez pracowników-kierowców. Rekompensaty te muszą być uregulowane umownie lub w przepisach wewnętrznych pracodawcy. Takie jest najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Kwestia opodatkowania wygranej w konkursie lub grze losowej osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jest interpretowana niejednolicie i jest przedmiotem sporów podatników z fiskusem. Wynika to z niejednoznaczności przepisów ustawy o PIT.

czytaj więcej »

Właściciel firmy chce w wakacje skorzystać z oferty firmy organizującej profesjonalne szkolenia dla przedsiębiorców. Zamierza w tym celu wyjechać na tygodniową konferencję szkoleniową na Cypr. Przedmiotem szkolenia będą zmiany w podatkach i rachunkowości. Po zajęciach przedsiębiorca będzie wypoczywał na plaży i korzystał z dodatkowo płatnych wycieczek.

czytaj więcej »

Według prawa bilansowego wynagrodzenie stanowi koszt działalności przedsiębiorstwa, przez które należy rozumieć uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań. Oznacza to, że wynagrodzenia stanowią koszty działalności i obciążają wynik finansowy w miesiącu, którego dotyczą.

czytaj więcej »

Firma zapewnia swoim pracownikom liczne kursy podwyższające ich kwalifikacje zawodowe. Wyższej kadrze zarządzającej dofinansowuje również studia podyplomowe. Czy tego typu wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

wiper-pixel