WYDANIE ONLINE

Zobacz, jakie ważne zmiany w PIT obowiązują od 2018 roku
Z początkiem roku weszły w życie ważne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi tui o podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł i wyższy limit przychodów twórców, do których stosuje się 50 % koszty podatkowe. To jednak tylko niektóre zmiany w PIT, które już obowiązują. Dowiedz się więcej o nowych przepisach.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych i prawnych. Wśród szeregu zmian uchwalonych przez ustawodawcę znajdują się znowelizowane regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Sprawdź więcej.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który likwiduje firmę i przekazuje nieruchomości do majątku prywatnego, nie ma obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów w zamykanym przedsiębiorstwie – tak wynika z interpretacji indywidulanej dyrektora KIS nr 0113-KDIPT2-1.4011.269.2017.3.DJD.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca kupił m.in. kurtkę i kamizelkę odblaskową do jazdy na motocyklu. Czy poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych. Zobacz, jakie stanowisko zajmują organy podatkowe.

czytaj więcej »

Upewnij się, czy kwota odpowiadająca sfinansowanym przez spółkę kosztom doktoratu, będzie przychodem pracownika podlegającym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

czytaj więcej »

W jaki sposób należy rozliczyć zasponsorowaną opłatę za uczestnictwo w konferencji? Czy w rocznej informacji podatkowej trzeba ująć świadczenia dodatkowe takie jak np. nocleg i wyżywienie? Sprawdź stanowisko fiskusa.

czytaj więcej »

Jeżeli mimo dochowania należytej staranności dochodzi do sytuacji, że dostarczony do klienta towar okazuje się wadliwy, przedsiębiorca może odliczyć od przychodu wydatki na transport i utylizację. Poznaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Wydatki na zakup posiłków przeznaczonych na spotkania z współpracownikami i kontrahentami w celu koordynacji pracy nad projektami, spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i tym samym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – wynika z interpretacji indywidulanej o nr 0115-KDIT2-3.4010.272.2017.1.JS.

czytaj więcej »

Nagrody dla pracowników z zysku po opodatkowaniu nie mogą być kosztem podatkowym. Ale to nie jedyne zmiany w zakresie kosztów podatkowych, jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

 Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r.  nowelizacja ustawy o CIT pozwala na publikowanie przez ministra rozwoju i finansów informacji zawierających podstawowe dane podatkowe największych podatników. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Zapewnienie pracownikom oddelegowanym do wykonywania pracy w spółce nieodpłatnych świadczeń związanych z edukacją dzieci oraz dodatkowych mieszkań dla rodzin pracowników, stanowi usługę i podlega opodatkowaniu VAT. Poznaj komentarz do wyroku WSA.

czytaj więcej »

ZUS po raz kolejny przypomniał, że jeżeli uprawnienia pracowników do zakupu pakietu medycznego wynikać będą z wewnętrznych przepisów oraz pracownik będzie partycypował w kosztach nabycia tego świadczenia to kwota będzie wolna od składek.

czytaj więcej »

Świadczenie na pokrycie kosztów zakwaterowania pracownika oddelegowanego do pracy za granicą, w szczególności w krajach UE, jest przychodem pracowniczym i stanowi podstawę wymiaru składek ZUS, wobec braku podstaw do wyłączenia z oskładkowania. Tak orzekła SN w wyroku z 29 listopada 2017 r., sygn. akt I UK 99/17.

czytaj więcej »

Trwa batalia o zniesienie limitu opłacania składek emerytalno-rentowych po przekroczeniu progu tzw. 30-krotności. Po nowelizacji znacząco zwiększą się koszty pracodawców, a lepiej zarabiający pracownicy będą zmuszeni oddawać na daniny publiczne nawet ponad połowę swojego wynagrodzenia. W konsekwencji część z nich może przejść na samozatrudnienie lub wybrać inne mniej kosztowne formy zatrudnienia.

czytaj więcej »

Początek roku to czas, kiedy podatnicy nie tylko bardzo uważnie przyglądają się wprowadzanym zmianom, ale również mogą mieć dodatkowe obowiązki wynikające z obowiązujących już przepisów. Takie obowiązki mają m.in. przedsiębiorcy wykonujący tzw. sprzedaż mieszaną. Chodzi tu o roczną korektę podatku naliczonego, którą należy sporządzić w pierwszej deklaracji nowego roku. Trzeba również pamiętać, że obowiązek skorygowania podatku naliczonego powstaje także w kilku innych sytuacjach.

czytaj więcej »

Kwoty wypłacane zleceniobiorcom za czas przebywania w podróżach, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zleceniodawcy, gdy konieczność ich poniesienia wynika z zawartych umów. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Zimą którym wielu przedsiębiorców zawiesza bądź ogranicza swoją działalność gospodarczą. W takiej sytuacji księgowi rozliczający te jednostki, powinni pamiętać o szczególnych zasadach amortyzacji używanych środków trwałych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać uchwalony w styczniu 2016 roku nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16), dotyczący leasingu. Niesie on ze sobą wiele zmian w zakresie ujmowania leasingu w księgach zarówno po stronie leasingodawcy jak i leasingobiorcy, w porównaniu z aktualnie obowiązującym MRS 17 Leasing.

czytaj więcej »

W rachunku zysków i strat sporządzanym w wersji porównawczej znajduje się pozycja „Zmiana stanu produktów”. Ma ona wartość dodatnią lub ujemną i czasem jest znaczącą wartością. Jak należy ją interpretować przy analizie sprawozdania finansowego?

czytaj więcej »

Czy na pewno wiesz, jak prawidłowo zaksięgować koszty spotkania firmowego lub przekazanie pracownikom bonów i paczek? Sprawdź, jak zrobić to bezbłędnie na praktycznych przykładach.

czytaj więcej »

wiper-pixel