WYDANIE ONLINE

Jak rozliczać podatkowo nową opłatę recyklingową, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.
Od początku roku sprzedawcy mają obowiązek doliczać do wydawanych klientom toreb foliowych specjalną opłatę recyklingową. Nie pozostaje to bez wpływu na ich rozliczenia podatkowe, zarówno na gruncie przepisów o podatku dochodowym, jak i VAT. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Zaliczki na podatek dochodowy można także odprowadzać w formie uproszczonej. Jednak nie każdy przedsiębiorca skorzysta z tego przywileju. Sprawdź, którym podatnikom PIT w 2018 r. przysługuje prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w firmie uproszczonej.

czytaj więcej »

Z początkiem 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje, które wprowadziły m.in. nowe, korzystniejsze dla przedsiębiorców zasady rozliczania nakładów na prace rozwojowe i badawcze. Dotyczą one także tzw. ulgi B+R.

czytaj więcej »

Nowe przepisy ograniczają ujmowanie w kosztach wydatków na usługi niematerialne, ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych. Czy stosowanie limitowania kosztów usług niematerialnych dotyczy również odpisów amortyzacyjnych?

czytaj więcej »

Z początkiem roku weszły ważne zmiany w rozliczaniu przedsiębiorców. Kolejne ważne regulacje zaczną obowiązywać w trakcie roku. Sprawdź, na co musisz się przygotować.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany, które w znaczącym stopniu zmieniły ograniczenia w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zewnętrznego. Poznaj praktyczne skutki tej zmiany.

czytaj więcej »

Organy podatkowe pozwalają zaliczać do kosztów podatkowych tylko wydatki ściśle związane z organizacją imprez firmowych. Koszty np. występów artystycznych uznawane są już za reprezentację. Czy stanowisko aprobuje NSA?

czytaj więcej »

Wydatki na konkursy stypendialne dla młodych talentów, czy też konkurs grantowy na lokalne działania można zaliczyć do kosztów podatkowych. Kosztem nie będą natomiast wydatki na wsparcie darowiznami finansowymi lub rzeczowymi wybranych instytucji.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń sfinansowanych w całości ze środków funduszu łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł. Co jeszcze się zmieniło?

czytaj więcej »

Podatnik wynajmuje mieszkanie w innej miejscowości, aby świadczyć usługi dla klienta. Czy wydatki na czynsz zaliczy do kosztów podatkowych? Poznaj aktualne stanowisko dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej.

czytaj więcej »

Wydatki poniesione na utrzymanie lokalu, w którym prowadzona jest firma mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, w części w jakiej ten lokal jest przeznaczony na tą działalność. Nie jest przy tym konieczne wydzielenie odrębnego pomieszczenia na prowadzenie biznesu. To najnowsze stanowisko organów podatkowych.

czytaj więcej »

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, zakłada podawanie do publicznej wiadomości przez organy podatkowe wykazu ulg udzielonych w spłacie zobowiązań podatkowych. O jakie ulgi chodzi i co będzie zawierał wykaz?

czytaj więcej »

Wystawca faktury VAT nie ma obowiązku podawać przy każdej pozycji specyfikacji odrębnej stawki i kwoty VAT. Może podać na fakturze jedną stawkę i łączną kwotę VAT przy sumie jednostkowych kwot netto. Poznaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę spowodował podwyższenie składek odprowadzanych do ZUS oraz wysokości innych świadczeń pracowniczych.

czytaj więcej »

Zdaniem Sądu Najwyższego wystarczy, aby pracodawca wykupił dla pracownika ubezpieczenie NNW, które obejmuje prawo do odszkodowania na wypadek śmierci i wówczas może się zwolnić z przynajmniej części obowiązku zapłaty odprawy pośmiertnej członkom rodziny zmarłego pracownika. Poznaj pełne uzasadnienie Sądu Najwyższego i przeczytaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zatrudnił pracownika z innego państwa UE w ramach realizacji pewnego projektu finansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej. Pracownik co miesiąc będzie otrzymywał dwuskładnikowe wynagrodzenie. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek opłacać składki od otrzymywanego przez niego dodatku z tytułu relokacji.

czytaj więcej »

ZUS zajął stanowisko w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od premii rocznej wypłaconej członkowi zarządu, który jest jednocześnie menadżerem i pracownikiem. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Jednostka, która w 2017 roku dokonywała odpisów na ZFŚS w wysokości szacunkowej, wyliczanej na podstawie zatrudnienia z roku poprzedniego i w której uległa zmianie liczba zatrudnionych pracowników, powinna była dokonać korekty wysokości odpisów.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. wielu przedsiębiorców działających na krajowym rynku zostało objętych kolejnym obciążeniem fiskalnym, tym razem od nieruchomości komercyjnych. Nowy podatek uderza nie tylko w galerie handlowe. Sprawdź, kogo jeszcze dotyczy ten podatek.

czytaj więcej »

Spółka przy zamykaniu swych ksiąg na koniec roku bilansowego zanotowała stratę. W jaki sposób można ją pokryć?

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada dużą ilość środków trwałych. Część z nich systematycznie ulepsza. Jakie są konsekwencje dokonywania takich zmian?

czytaj więcej »

Najbardziej popularną formą cesji wierzytelności jest jej sprzedaż. Do cesji (zbycia) wierzytelności w obrocie gospodarczym dochodzi najczęściej w przypadku problemów z wyegzekwowaniem należności przez wierzyciela (cedenta). Czynność ta wywołuje określone konsekwencje podatkowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel