WYDANIE ONLINE

Rozliczamy koszty związane z obsługą Jednolitego Pliku Kontrolnego w firmie
Do najważniejszych obowiązków nałożonych na podatników w ostatnim czasie, niewątpliwie należą te związane z tworzeniem i wysyłką plików JPK. Ich realizacja jest nie tylko czasochłonna, ale również wymaga ponoszenia określonych wydatków niezależnie od tego, czy przedsiębiorca z nałożonych w tym zakresie powinności wywiązuje się we własnym zakresie, czy też obsługę JPK powierzył profesjonalistom. Obowiązki te nie pozostają więc bez wpływu na jego rozliczenia w podatku dochodowym. 

czytaj więcej »

Już obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która zmieniła m.in. przepisy ustaw o PIT i CIT oraz ustawę o rachunkowości. Nowe przepisy zakładają wprowadzenie obowiązku elektronicznego raportowania sprawozdań finansowych przez podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz te, które wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania.

czytaj więcej »

Najnowszy projekt rozporządzenia, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów przewiduje wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za 2017 i 2018 rok. Jednocześnie resort prowadzi prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób zmniejszy i uprości obowiązki dokumentacyjne dla podatników.

czytaj więcej »

Z początkiem 2018 roku ustawodawca wprowadził przepisy, które ograniczają ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne, ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych. Ustawodawca jednak wprost nie wskazuje, czy przepis ten dotyczy również odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych. 

czytaj więcej »

Od nowego roku obowiązują podwyższone limity niektórych zwolnień podatkowych w PIT. Zmiany dotyczą m.in. świadczeń na rzecz pracowników, sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w formie.

czytaj więcej »

Podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych nie muszą składać wraz z zeznaniem rocznym CIT-8 niezatwierdzonych sprawozdań finansowych. Mogą to zrobić dopiero po ich zatwierdzeniu.

czytaj więcej »

Po nowelizacji przepisów, od 1 stycznia 2018 r. organy podatkowe mają prawo oszacować wartość transakcji świadczenia usług, jeśli cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej.

czytaj więcej »

Najnowszy wyrok TSUE w sprawie o sygn. akt C-164/16 zalicza do leasingu finansowego to, co na gruncie polskiej ustawy o VAT jest kwalifikowane jako leasing operacyjny. Funkcjonujące dotychczas stosunkowo jasne i korzystne dla podatników zasady rozliczania leasingu mogą się zmienić.

czytaj więcej »

Wystawca faktury VAT nie ma obowiązku podawać przy każdej pozycji specyfikacji odrębnej stawki i kwoty VAT. Może podać na fakturze jedną stawkę i łączną kwotę VAT przy sumie jednostkowych kwot netto. Poznaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. dla poszczególnych grup działalności będą ogłoszone nowe kategorie ryzyka. Jest nowe rozporządzenie, które określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pracownik zatrudniony w Twojej firmie opracował wynalazek czy też napisał innowacyjny projekt, który został wdrożony w firmie? Pamiętaj, że należy mu się wynagrodzenie, nawet gdy Twoja firma nie uzgodniła z nim jego wypłaty. Pracownik ma prawo ubiegać się o wypłatę wynagrodzenia, a termin przedawnienia wynosi 10 lat – przypomniał o tym Sąd Najwyższy. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

ZUS wypowiedział się w sprawie oskładkowania karnetów sportowych dla pracowników, przypomniał, że z wyłączenia podstawy wymiaru składek korzystają te przychody, które wynikają z przepisów płacowych firmy i przybierają postać niepieniężną.

czytaj więcej »

ZUS przypomniał, że rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odnosi się do przychodów ze stosunku pracy. Osoby przebywające na urlopach macierzyńskich nie podlegają ubezpieczeniom, tak jak pracownicy.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w najnowszej interpretacji wyjaśnił, że finansowana przez pracodawcę część odpłatności kart sportowych będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Z informacji docierających do naszej redakcji wynika, że księgowi mają problemy z prawidłową realizacją obowiązku przesyłania JPK. Nie do końca wiedzą także, jak poprawnie korygować błędne pliki. W tym artykule znajdziesz omówienie najczęściej występujących problemów i wątpliwości w tym zakresie.   

czytaj więcej »

Podatnicy chętnie korzystają z leasingowanych środków trwałych, gdyż pozwala to na zoptymalizowanie kosztów. I chociaż dziś wyleasingować można niemal wszystko, to jednak zdecydowana większość przedmiotów leasingu to wciąż samochody, a przeważająca większość umów leasingowych to tzw. leasing operacyjny, pozwalający na wykup pojazdu po zakończeniu umowy.

czytaj więcej »

wiper-pixel