WYDANIE ONLINE

Średnie i małe firmy z początkiem roku mają możliwość wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości, które pozwolą uzyskać pełniejszą informację o jednostce i ułatwią pracę przy rozliczaniach.

czytaj więcej »

Ujawnione w tracie inwentaryzacji przeprowadzonej przez podatnika różnice inwentaryzacyjne, w postaci nadwyżek magazynowych, stanowią przychody podatkowe. Natomiast niedobory magazynowe mogą być uznane za pośrednie koszty uzyskania przychodów, potrącane w dacie ich poniesienia.

czytaj więcej »

Firma chce zorganizować z okazji świąt Bożego Narodzenia spotkanie wigilijne dla pracowników, na którym przewidziane jest podsumowanie pracy firmy, poczęstunek zakupiony u firmy cateringowej i wspólne śpiewanie kolęd. CIT/PIT - Czy wydatki na imprezę świąteczną można zaliczyć do kosztów spółki?PIT - Czy udział w wigilii jest przychodem pracownika?VAT -Jak odróżnić usługi cateringowe od usług gastronomicznych?UoR – Jak koszty organizacji wigilii dla pracowników ująć w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Niedobory inwentaryzacyjne będące wynikiem kradzieży, niezawinionej ani przez osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie sklepu, ani też żadne inne osoby, powstałe pomimo podjęcia całego szeregu działań w celu ograniczenia prawdopodobnych strat, stanowią koszty pośrednie prowadzenia działalności handlowej, i jako takie stanowią koszty uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Termin dokonania zmniejszenia (korekty) kosztów podatkowych jest uzależniony od terminu płatności określonego w fakturze bądź umowie, który strony ustaliły w ramach stosunku cywilnoprawnego.

czytaj więcej »

Podatnik PIT, który przeszedł na pełną rachunkowość, musi prowadzić księgi nie tylko zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W zakresie ustalania wysokości zaliczek i rocznego zobowiązania podatkowego musi w pierwszej kolejności stosować się do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

czytaj więcej »

Za przychody stanowiące nieodpłatne świadczenia, o których stanowi art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT należy uznać także nadwyżki inwentaryzacyjne, które nie stanowią świadczenia otrzymanego od innego podmiotu.

czytaj więcej »

Sama okoliczność posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest przesłanką wystarczającą do opodatkowania ich najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Nieruchomość staje się elementem przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub można ją uznać za związaną z tą firmą, jeżeli w jakikolwiek sposób jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej, a nie jest objęta podatkiem rolnym albo leśnym ‒ podkreślił WSA w Olsztynie.

czytaj więcej »

wiper-pixel