WYDANIE ONLINE

Poznaj najnowsze zmiany w podatkach dochodowych, które weszły w życie od 19 lipca 2018 r.
Ustawodawca przyzwyczaił nas już do zmian przepisów na dokonywanych na niekorzyść podatników, za to z myślą o interesie fiskusa. Dlatego cieszyć może fakt, że na zmianach w ustawach o PIT i CIT obowiązujących od 19 lipca 2018 r. skorzystają przede wszystkim podatnicy. Niestety, radość tę mąci nieco fakt, że część wspomnianych zmian to próba naprawy błędów i prawnych niedoróbek, które pojawiły się w tych ustawach przy okazji poprzedniej nowelizacji.  

czytaj więcej »

Nowe regulacje mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zwalczanie działań związanych z agresywną optymalizacją podatkową, dotyczą także m. in. projektów wynalazczych i racjonalizatorskich czy programów komputerowych, które stanowią dźwignię rozwoju nowych technologii. Czy aby na pewno taki był zamysł ustawodawcy?

czytaj więcej »

Żeby bezpiecznie zaliczyć straty powstałe w wyniku kradzieży do kosztów podatkowych podatnik musi udowodnić, że zrobił wszystko co mógł, aby do kradzieży nie dopuścić. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS nr 0115-KDIT3.4011.99.2018.2.PSZ

czytaj więcej »

Z końcem czerwca weszło w życie rozporządzenie, zawierające nowe wzory formularzy CIT. To efekt zmian w przepisach dokonanych od 1 stycznia 2018 r. Od kiedy podatnicy CIT powinni stosować nowe druki, które zostały prowadzone na podstawie rozporządzenia ministra finansów, obowiązującego od 30 czerwca 2018 r.?  

czytaj więcej »

Wydatki na organizację letniej imprezy wyjazdowej dla pracowników pod pewnymi warunkami mogą być kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Jeden z nich to odpowiednie udokumentowanie poniesionych w tym celu nakładów.

czytaj więcej »

Udział kapitałowy wspólnika występującego ze spółki komandytowej powinien być wypłacony w pieniądzu, ale rzeczy, które wniósł do niej tylko do używania, zwraca się w naturze. Dowiedz się, jak prawidłowo zaksięgować tę operację.

czytaj więcej »

Koszt sfinansowanych przez pracodawcę posiłków nie stanowi dla podwładnych przychodu ze stosunku pracy. Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT2-2.4011.130.2018.2.MM.

czytaj więcej »

Przychodem członka rady nadzorczej jest każde świadczenie otrzymywane w związku z pełnioną przez niego funkcją. Są to zatem zarówno świadczenia pieniężne, jak i nieodpłatne świadczenia otrzymywane w związku z wypełnianiem powierzonych mu obowiązków – przypomniał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0115-KDIT2-2.4011.39.2018.2.MM.

czytaj więcej »

Podstawę wymiaru składek ZUS za delegowanych pracowników podlegających ubezpieczeniom w Polsce ustala się na innych zasadach niż w odniesieniu do pozostałych zatrudnionych. Składki te jednak nadal są finansowane ze środków firmy delegującej. Sprawdź, jak prawidłowo należy ustalić podstawę wymiaru dla oddelegowanych pracowników.

czytaj więcej »

Najbardziej popularną formą cesji wierzytelności jest jej sprzedaż. Do cesji (zbycia) wierzytelności w obrocie gospodarczym dochodzi najczęściej w przypadku problemów z wyegzekwowaniem należności przez wierzyciela (cedenta). Czynność ta wywołuje określone konsekwencje podatkowe.

czytaj więcej »

Na jesieni firmy otrzymują propozycję prenumerat czasopism fachowych oraz dostępów do czasopism i baz danych online. Sprawdź, jak należy prawidłowo rozliczać takie koszty.

czytaj więcej »

Z układu zbiorowego pracy obowiązującego w spółce może wynikać obowiązek sfinansowania wyprawek szkolnych dla dzieci pracowników. Jakie są podatkowe konsekwencje takiej wypłaty?

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie odnoszą do sytuacji, w której koszty kwalifikowane uwzględnione w jej ramach podlegają korekcie. Uzasadnione jest stosowanie w takiej sytuacji ogólnych zasad rozliczania korekty kosztów uzyskania przychodów. 

czytaj więcej »

Pracodawcy często finansują pracownikom dokształcanie. Są to zarówno szkolenia dotyczące obowiązujących w branży np. nowych technologii czy know-how, jak również studia np. podyplomowe. Dowiedz się, jak powinieneś rozliczyć takie wydatki.  

czytaj więcej »

Wyłączenie dotyczące kosztów finansowania dłużnego to nie jedyna nowa instytucja, z którą muszą zmierzyć się podatnicy CIT. Część podatników musi dokładnie przyglądać się kosztom tzw. usług niematerialnych, które od tego roku rozliczamy na innych – mniej korzystnych zasadach.

czytaj więcej »

wiper-pixel