WYDANIE ONLINE

Jak prawidłowo rozliczyć koszty odpisu na ZFŚS?
Z końcem września upłynął termin zapłaty drugiej raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sprawdź, jakie są praktyczne skutki tej czynności na gruncie przepisów o podatku dochodowym, VAT i bilansowych. Poznaj także konsekwencje wpłaty po terminie.  

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejny projekt nowelizacji ustaw o CIT oraz PIT w zakresie cen transferowych. Proponowane zmiany spowodują kolejną rewolucję podatkową – także w zakresie kosztów podatkowych. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który korzysta z firmowego samochodu również do celów prywatnych, nie będzie mógł w całości zaliczyć poniesionych wydatków do kosztów. Sprawdź, kto zyska, a kto straci na nowych przepisach.

czytaj więcej »

Niektóre spółki w pierwszych miesiącach roku wypłacają kluczowym pracownikom premie roczne, których wysokość może istotnie przekraczać ich comiesięczne pobory. W efekcie, sumaryczne dochody pracowników za cały rok mogą przekroczyć kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego progu podatkowego. Czy w 2019 roku w takich przypadkach zmienią się zasady poboru zaliczek? Sprawdź szczegóły.   

czytaj więcej »

Zarówno kosztów poniesionych z tytułu przestoju linii produkcyjnej jak i dotyczących dodatkowych prac wynikających z nienależytego wykonania usług, nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-1.4010.65.2018.3.BS.

czytaj więcej »

Prawo podatkowe i towarzyszące mu ustawy bardzo często nie nadążają za otaczającą rzeczywistością, która zmienia się jak w kalejdoskopie. Dobrym tego przykładem jest brak dostosowania przepisów dotyczących dokumentowania kosztów uzyskania przychodu do fenomenu kryptowalut. Dla podatników oznacza to problemy z rozliczeniami, a fiskusowi umożliwia elastyczną interpretację przepisów.

czytaj więcej »

Fiskus podjął temat rozliczania CIT w kontekście sprzedaży prawa do utworu. W analizowanej sprawie chodziło o ustalenie, czy uzyskane przychody ze sprzedaży praw majątkowych generują obowiązek prezentowania ich jako zysków kapitałowych. Zajęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że po stronie przedsiębiorcy istnieje konieczność dokonania osobnego wyliczenia uzyskanego dochodu i niemożność ewentualnego łączenia takich zysków ze stratą z innych źródeł przychodów.  Inaczej również trzeba będzie rozliczać koszty uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Dochód polskiego dyrektora zarządzającego maltańską spółką podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to stanowisko w wydanej 25 maja 2018 r. indywidualnej interpretacji podatkowej.

czytaj więcej »

W dniu 7 maja 2018 r. dyrektor KIS wydał kontrowersyjną interpretację przepisów prawa podatkowego, w zakresie rozliczania przychodu ze sprzedaży miejsca w spółce osobowej. Takie rozumienie przepisów to kolejny cios wymierzony w polskich przedsiębiorców. Ile i w jaki sposób stracą podmioty sprzedające udziały?

czytaj więcej »

Zwrot kosztów usunięcia wad przysługujący spółce od podwykonawcy nie stanowi wynagrodzenia za wykonane usługi, lecz odszkodowanie za nienależycie wykonane usługi. W konsekwencji obciążenie podwykonawcy kosztami usunięcia usterek nie podlega opodatkowaniu VAT. Ma to oczywiście także swoje przełożenie na rozliczanie kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

Od 2019 roku ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne następować będzie w oparciu o wysokość przychodów, uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku. Czy przedsiębiorca, który wznowi działalność gospodarczą w przyszłym roku będzie mógł płacić niższe składki? Jakie trzeba spełnić warunki? Już dzisiaj zyskaj pewność, jak prawidłowo postąpić.

czytaj więcej »

Spółka zobowiązała wspólników do wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Czy wynagrodzenie za wykonane czynności powinno być oskładkowane? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS.

czytaj więcej »

Często zdarza się, iż podatnicy wynajmują mieszkania dla członków zarządu firmy, którzy nie są udziałowcami firmy i nie mieszkają w danej miejscowości. Wynajmującym jest najczęściej osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która najem dokumentuje rachunkiem. Jak rozliczać takie zdarzenia od strony kosztowej?

czytaj więcej »

Zawierając umowę konsorcjum podatnicy powinni dokładnie przeanalizować jej podatkowe konsekwencje. Postanowienia tej umowy decydują, bowiem nie tylko o szczegółach wspólnego przedsięwzięcia, ale również o tym, kto i na jakich zasadach odpowiedzialny jest za rozliczenia podatkowe.

czytaj więcej »

Podatnicy PIT i CIT uzyskali możliwość zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł.

czytaj więcej »

Jeśli rozliczasz kwoty wpłacane przed całkowitym uregulowaniem ceny, decydujące jest określenie, czy są one zadatkiem, czy zaliczką. Zadatek jest formą zabezpieczenia wykonania umowy, a zaliczka to część świadczenia pieniężnego płacona z góry bez większych konsekwencji.

czytaj więcej »

Płatnicy podatku dochodowego są najczęściej podatnikami VAT czynnymi. Oznacza to możliwość odliczania VAT naliczonego. Dokonanie takiej operacji jest jednak prawem podatnika, a nie jego obowiązkiem. Zobacz, jakie skutki w podatku dochodowym wywołuje rezygnacja z odliczenia VAT.

czytaj więcej »

wiper-pixel