WYDANIE ONLINE

Kwiecień to miesiąc rozliczeń podatku dochodowego przez większość osób fizycznych. Jednym z najczęściej składanych w tym czasie zeznań rocznych jest PIT-36.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadzący hotel przygotowuje się do przyjęcia gości na święta Wielkiej Nocy. Hotel prowadzi rezerwacje, której potwierdzeniem jest wpłata przez klienta opłaty rezerwacyjnej.

czytaj więcej »

Firma prowadząca działalność polegającą na wynajmie lokali użytkowych i mieszkalnych refakturuje koszty mediów na najemcę. Czy taki sposób rozliczenia jest dopuszczalny przez ustawodawcę? PIT/CIT - Kiedy powstaje przychód podatkowy z refakturowania?

czytaj więcej »

Wydatki związane z noclegiem i wyżywieniem w czasie organizowanych szkoleń produktowych biznesmen może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ celem takich spotkań jest podniesienie efektywności sprzedaży towarów produkowanych przez spółkę, a nie wyłącznie stworzenie dobrego wizerunku firmy.

czytaj więcej »

Jeśli spółka poniesie dodatkowe opłaty w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu, mogą one stanowić koszt uzyskania przychodów. Niezbędne przy tym jednak będzie wykazanie związku poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami.

czytaj więcej »

Podatnik wraz z trzema innymi spółkami zawarł umowę konsorcjum, które wzięło udziału w przetargu na roboty budowlane. Umowa stanowi, że członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania. Zawarty kontrakt przewidywał kary umowne m.in. za zwłokę w przypadku uchybienia terminowi uzyskania przez konsorcjum wszystkich wymaganych kontraktem świadectw przejęcia dla danego kontraktu. Podatnik wykonał w terminie swoją część kontraktu, za co otrzymał całe wynagrodzenie, które zaliczył do przychodu podatkowego. Inne spółki jednak nie wykonały w terminach oznaczonych w kontrakcie swojej części prac. Podatnik, na bazie umowy konsorcjum i kontraktu, jest zobowiązany do zapłaty kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania prac.

czytaj więcej »

wiper-pixel