WYDANIE ONLINE

Jak bezbłędnie rozliczać wydatki związane ze świętami Bożego Narodzenia w firmie?
W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju wydatki, kierując się nie tylko chęcią podtrzymania rodzimej tradycji, ale również względami komercyjnymi. W wielu przypadkach rozliczanie tych kosztów budzi wątpliwości zarówno na gruncie przepisów podatkowych, jak i prawa bilansowego. 

czytaj więcej »

Prezes spółki zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego otrzymał wynagrodzenie zmienne za 2017 rok. Czy należy je oskładkować? Sprawdź, co na to ZUS.

czytaj więcej »

Pracodawca umożliwił pracownikom i zleceniobiorcom zakup polisy grupowego ubezpieczenia na życie po cenach niższych niż detaliczne. Wobec tego zawarł umowę grupowego ubezpieczenia na życie oraz współfinansuje koszty usługi. Czy składkę należy wliczyć do podstawy wymiaru? Poznaj stanowisko ZUS.

czytaj więcej »

Już obowiązują przepisy nowelizujące ustawy o podatkach dochodowych, wprowadzające ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów dotyczących samochodów osobowych. Poznaj praktyczne skutki nowych przepisów.

czytaj więcej »

Kolejne zmiany w zakresie cen transferowych mają wejść w życie z początkiem 2019 roku. Tak wynika z najnowszego projektu ustawy opublikowanego przez resort finansów. Dzięki nowym przepisom sporządzenie dokumentacji ma być prostsze, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. Łatwiej ma być także z uzasadnieniem rynkowości stosowanych rozliczeń. Jednocześnie nowe regulacje mają doprowadzić do dalszego uszczelnienia systemu podatków dochodowych, czyli w praktyce większych kwot doszacowań podatku przez fiskusa.

czytaj więcej »

W środowisku prawników, przedsiębiorców oraz ekonomistów toczą się burzliwe dyskusje na temat projektowanych zmian w Ordynacji podatkowej. Najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia planowanego wprowadzenia wniosków grupowych o wydanie interpretacji podatkowych. Kolejne podmioty zwracają się do ministerstwa finansów o rozważenie wstrzymania prac nad projektem z uwagi na błędne sformułowanie przepisów, a niekiedy być może nawet ich sprzeczność z Konstytucją. Jakie zmiany budzą największe wątpliwości?

czytaj więcej »

Różnice kursowe powstają na skutek wahań kupna i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych oraz w wyniku zmiany poziomów kursów walut względem siebie. Momentem ich powstania z punktu widzenia wpływu na sprawozdanie finansowe jest dzień bilansowy lub rok obrotowy w trakcie, którego wystąpiły operacje gospodarcze takie jak: wpłata należności, spłata zobowiązań oraz zakup lub sprzedaż w walucie krajowej. Wyróżniamy różnice kursowe dodatnie i ujemne.

czytaj więcej »

Przychodem są m.in. wartości rzeczy, praw lub świadczeń otrzymanych nieodpłatnie. Jednak według najnowszej linii orzeczniczej NSA, zasada ta nie ma zastosowania do nieodpłatnej służebności przesyłu. Nie jest więc źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu CIT. Potwierdza to wyrok WSA w Gliwicach z 1 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Gl 596/18).

czytaj więcej »

Wydatki poniesione przez firmę w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów stanowią koszt ich uzyskania. Są ciężarem, jaki zmuszony jest ponieść przedsiębiorca celem wypracowania dochodu. Ich niewliczenie w koszty prowadzenia działalności gospodarczej zakłamałoby wysokość rzeczywistego zysku, jaki wypracował. Skutkowałoby to powstaniem wyższego zobowiązania w CIT, co z kolei ucieszyłoby fiskusa. Dlatego organy podatkowe przy każdej nadarzającej się okazji odmawiają przedsiębiorcom możliwości zaliczania ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Nawet działania przynoszące straty mogą być uzasadnione celem gospodarczym oraz współgrać z dążeniem przedsiębiorcy do osiągania przychodów i zwiększania zysków – stwierdził WSA w Gliwicach w wyroku z 5 września 2018 r. (sygn. akt I SA/Gl 706/18). Sąd uchylił decyzję urzędu celno-skarbowego odmawiającą zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów opłaty licencyjnej, ponoszonej przez podmiot powiązany w związku z produkcją i sprzedażą dokonywaną wewnątrz tej samej grupy kapitałowej.

czytaj więcej »

Mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych. Preferencja ta nie dotyczy jednak samochodów osobowych i jest ograniczona limitem 50.000 euro. 

czytaj więcej »

Jeśli w Twojej firmie pracownicy nie wykorzystują przysługujących urlopów, to w takiej sytuacji warto rozważyć utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

W okresie jesienno-zimowym firmy użytkujące auta wymieniają opony letnie na zimowe. Jak przedsiębiorca używający aut do prowadzenia działalności gospodarczej powinien rozliczyć wydatki na nabycie i montaż opon?

czytaj więcej »

W regulaminie wynagrodzeń spółka z o.o. ustaliła, że wypłaca wynagrodzenia dla pracowników do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za grudzień 2018 roku spółka dokonała więc wypłaty wynagrodzeń 10 stycznia 2019 r. Jakie podatkowe skutki wywołuje takie zdarzenie? 

czytaj więcej »

Dotacja na pokrycie części wydatków na zakup środka trwałego, która została uzyskana po przyjęciu środka trwałego do używania, powoduje obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych. W takiej sytuacji należy skorygować koszty z tytułu dokonanej wcześniej amortyzacji jednorazowo w miesiącu uzyskania dotacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel