WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność jedynie latem mogą wybrać jeden z kilku możliwych sposobów jej opodatkowania. Najczęściej wybieraną formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, jednak dopuszczalne jest również opodatkowanie liniowe lub ryczałtowe.

czytaj więcej »

Spółka ma przeprowadzić transakcje ze spółką z o.o. , której przedmiotem będą jej majątek trwały ruchomy, majątek obrotowy oraz przenosi do tej spółki wszystkich pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Wymieniony majątek stanowi 100 % posiadanego mienia ruchomego, a pracownicy są pełną załogą pracującą w spółce. Spółka z o.o. nabędzie także pozostałe na dzień sprzedaży zobowiązania Spółki. Majątek nieruchomy pozostanie w spółce i będzie wynajmowany spółce z o.o. Przedmiot transakcji stanowi więc zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). VAT – Czy czynność takiego zbycia będzie wyłączona z opodatkowania VAT oraz dokumentowania fakturą?CIT – Kiedy należy uwzględnić przychody i koszty z tytułu takiej transakcji?UoR – Jak ująć w księgach sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

czytaj więcej »

Wartość spożywanego przez pracownika posiłku w czasie spotkania z partnerem biznesowym spółki nie stanowi dla niego przychodu ze stosunku pracy podlegającego PIT. Czynność tę należy bowiem traktować jako narzędzie służące właściwemu wykonaniu obowiązków służbowych.

czytaj więcej »

Jeśli benzyna jest bonusem dla klientów za spełnienie warunków zawartych w regulaminie, ma to związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpływa na wysokość przychodów. W konsekwencji przedsiębiorca może zaliczyć takie kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Urzędy skarbowe mogą gromadzić informacje od partnerów biznesowych podatnika w zakresie transakcji objętych kontrolą.

czytaj więcej »

Apteka wdrożyła system bonifikat na sprzedaż leków, w tym leków refundowanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy nią a Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: NFZ). W konsekwencji cena sprzedaży wybranych leków, w części należnej od klienta, była obniżana poprzez udzielenie stosownej bonifikaty – zmianie natomiast nie ulegała część refundowana przez NFZ. CIT/PIT – Co uznać za przychód z tytułu sprzedaży leków podlegający opodatkowaniu jeśli nabywcy udzielono bonifikaty?VAT – W jaki sposób udokumentować udzielenie rabatów klientom będącym osobami fizycznymi?Uor – Jak ująć przychody i ich zmniejszenia w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Spółka w celu bezpośredniego dotarcia do klientów zatrudnia handlowców (pracowników mobilnych) na podstawie umowy o pracę, w której określone jest miejsce ich pracy na obszarze jednego lub kilku województw. Ponoszone przez tych pracowników wydatki na: noclegi w trasie, paliwo do samochodów służbowych, przejazdy płatnymi drogami, opłaty parkingowe mają bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków służbowych i są niezbędne do wykonywania tych zadań. Pracodawca zwraca pracownikom równowartość poniesionych wydatków. PIT – Czy zwrot kosztów będzie dla pracownika przychodem podlegającym CIT?CIT- Czy wydatki te pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?UoR – Jak zwrócone nakłady zapisać w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Podatnika uzyskał płatności z tytułu udzielenia licencji do dokumentacji. Licencja była udzielona bez przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu.CIT – Kiedy powstaje przychód z tytułu udzielenia licencji do dokumentacji?VAT – Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku udzielenia licencji?UoR– Jak ująć przychód z tytułu udzielonej licencji ?

czytaj więcej »

wiper-pixel