WYDANIE ONLINE

Pamiętaj o nowych zasadach wydawania interpretacji indywidualnych od 1 stycznia 2019 r.
Od początku roku obowiązują nowe regulacje, które mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z wykorzystywaniem interpretacji indywidualnych do szkodliwych z punktu widzenia interesów fiskusa optymalizacji podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatków dochodowych i VAT. Jednak obostrzenia dotykają nie tylko podatników zainteresowanych uzyskaniem takich interpretacji, ale również tych, którzy już je posiadają.

czytaj więcej »

Resort finansów wydał rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozporządzenie odracza stosowanie niektórych przepisów wprowadzających nowy obowiązek poboru podatku u źródła (WHT) dla płatności przekraczających 2 miliony złotych.

czytaj więcej »

Niewątpliwie podatek u źródła („WHT” – ang. withholding tax) należy do kategorii obciążeń podatkowych firm, które wzbudzają największe kontrowersje wśród przedsiębiorców. Pomimo że podatnikami podatku u źródła są firmy z zagranicy (nierezydenci PIT i CIT), a polskie firmy występują jedynie w charakterze płatnika tego podatku, to niejednokrotnie ekonomiczny ciężar zapłaty daniny spoczywa właśnie na polskim przedsiębiorcy. Do tej pory możliwe było uniknięcie zapłaty podatku zarówno na gruncie ustaw o podatkach dochodowych jak i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tymczasem od 1 stycznia 2019 r. przepisy uległy zaostrzeniu, a dotychczasowe warunki zwolnienia od zapłaty podatku zostały znacznie obostrzone.

czytaj więcej »

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., modyfikują przepisy przejściowe, które od 1 stycznia 2018 r. podniosły do 10.000 zł kwotę wydatków dotyczącą ulepszenia środków trwałych. Obecnie obowiązuje ona bez względu na datę wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.        

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenia w sprawie cen transferowych w zakresie PIT i CIT określają szczegółowy zakres elementów lokalnej oraz grupowej dokumentacji cen transferowych. Tym samym w założeniu mają ułatwić podatnikom dochowanie formalności związanych z ich sporządzaniem.

czytaj więcej »

Obowiązek raportowania schematów podatkowych, czy sankcje za unikanie opodatkowania to tylko niektóre zmiany, które weszły w życie od 2019 roku. Dotyczą one w zasadzie większości podatników. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy praktyczne zestawienie najważniejszych zmian.

czytaj więcej »

 Fiskus w ostatnim okresie wykazuje się ogromną aktywnością w wydawaniu decyzji określających zobowiązania podatkowe – także w podatku dochodowym. Istotnym zagadnieniem, które musi być brane przy tym pod uwagę jest to, iż zobowiązania podatkowe generalnie ulegają przedawnieniu. Przepisy przewidują jednak szereg przypadków, gdy bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu. Jedną z takich okoliczności jest wszczęcie postępowania karnego skarbowego i powiadomienie o tym fakcie podatnika. Nie zawsze jednak dostarczenie takiej informacji podatnikowi, oznacza zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co otwiera organowi skarbową drogę do czasami wieloletniej procedury zmierzającej do określenia zobowiązań podatkowych w drodze decyzji.

czytaj więcej »

Pracodawca, który zatrudnił pracownika na umowę o dzieło, która to w wyniku wyroku sądu została uznana za umowę o pracę może zwrócić się do pracownika o zwrot części składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych przez pracodawcę. Czy rzeczywiście w pewnych sytuacjach pracownik także powinien być obciążony należnościami składkowymi? Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

W praktyce często się zdarza, że firmy organizują uroczyste spotkania jubileuszowe dla pracowników. W ich trakcie wręczane są prezenty okolicznościowe wybranym pracownikom – np. za dobre wyniki czy wieloletnią pracę. Organizator zapewnia wówczas katering, a często także oprawę muzyczną. Koszty związane z kompleksową organizacją takiego jubileuszu, mogą być sfinansowane ze środków obrotowych. Czy takie wydatki będą w całości stanowiły dla firmy koszty uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy od zawsze próbują optymalizować podatek dochodowy. Jedną z legalnych metod, jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Czasami fiskus zgadza się na objęcie tą preferencją nowych obszarów działalności.

czytaj więcej »

 Według prawa bilansowego wynagrodzenie stanowi koszt działalności przedsiębiorstwa, przez które należy rozumieć uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań. Oznacza to, że wynagrodzenia stanowią koszty działalności i obciążają wynik finansowy w miesiącu, którego dotyczą.

czytaj więcej »

Początek roku to czas, kiedy ustawodawca wprowadza do systemu podatkowego największą ilość nowych rozwiań. Niestety dla podatników, nie wszystkie z nich są korzystne. W tym artykule przedstawiamy praktyczne zestawienie nowych rozwiązań oraz wskazujemy, które z nich są dla podatników korzystne, a które nie. 

czytaj więcej »

W dniu 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie ogromny pakiet zmian w prawie podatkowym. Część zmian to daleko idące modyfikacje obecnie istniejących przepisów (np. nowe rozliczenia samochodów służbowych i leasingowanych), a część to zupełne nowe rozwiązania, niespotykane wcześniej w polskim prawie podatkowym (np. kontrowersyjny Exit Tax czy ulga IP box dla innowacyjnych przedsiębiorstw).  Aby nie pogubić się w gąszczu zmian – przygotowaliśmy ich praktyczne zestawienie.

czytaj więcej »

wiper-pixel