WYDANIE ONLINE

Warunkiem otrzymywania korespondencji z urzędu skarbowego w formie elektronicznej jest złożenie wniosku o taki sposób komunikacji lub wyrażenie na nią przez podatnika zgody.

czytaj więcej »

Firma handlowa podpisało z jednym ze swoich kontrahentów umowę barterową. Spółki mają w ramach tej umowy dostarczyć sobie towary handlowe. Wartość umowy barterowej została przez strony określona na kwotę 20.000 zł netto. Firma handlowa dokonuje dostawy towaru na rzecz kontrahenta o wartości 20.000 zł, który nabyła za kwotę 18.000 zł. i otrzymuje towary o wartości 20 000 zł.CIT/PIT – Kiedy z tytułu takiej umowy u kontrahentów powstają przychody i koszty?VAT – Czy transakcja taka podlega opodatkowaniu VAT?UoR – Jak ująć w księgach rachunkowych rozliczenia wynikające z takiej umowy?

czytaj więcej »

Firma budowlana przy wykonywaniu większych projektów korzysta szczególnie w okresie letnim z usług podwykonawców. Obecnie na prowadzonej budowie współpracuje z 4 firmami różniącymi się zakresem wykonywanych usług. Część z podwykonawców korzysta ze sprzętu zleceniodawcy do wykonywania prac na terenie budowy. PIT/CIT - Kiedy należy ująć wynagrodzenie podwykonawców jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa?VAT – Czy umowy ze zleceniobiorcami podlegają VAT?UoR Jak ująć rozliczenia z podwykonawcami w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Spółka wypłaca wynagrodzenie przedsiębiorcom zagranicznym za usługi prawno-podatkowe, prawne, notarialne, audytorskie oraz rzeczników patentowych świadczone na jej rzecz poza granicami Polski.CIT – Czy wynagrodzenie podmiotów zagranicznych jest opodatkowane w Polsce i spółka powinna odprowadzić od niego zaliczkę na podatek?VAT- Czy kwoty te podlegają podatkowi od towarów i usług?UoR – Jak wynagrodzenia te ująć w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca chce zorganizować imprezę integracyjna dla swoich pracowników. Planuje wydatki na nią pokryć z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych. W planie imprezy przewidziane są zabawy integracyjne oraz wręczenie nagród dla pracowników którzy przepracowali 10 lat w firmie.PIT- Czy koszty zorganizowania imprezy integracyjnej pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?VAT – Czy od usług i towarów nabytych w związku z taką imprezą można odliczyć VAT?UoR – Jak zapisać w księgach rachunkowych wydatki na firmowe spotkanie?

czytaj więcej »

Jeśli usługa udostępniania odpłatnie sali do prowadzenia zajęć językowych jest pomocnicza w stosunku do usługi prowadzenia zajęć językowych, obie one podlegają zwolnieniu z VAT.

czytaj więcej »

Zwrot wydatków na wyżywienie delegowanych pracowników,których wyposażono w firmową kartę płatniczą, stanowiący nadwyżkę ponad limity określone w rozporządzeniu delegacyjnym, powinien być opodatkowany.

czytaj więcej »

Podatnik jest uprawniony do amortyzowania nieruchomości przy zastosowaniu podwyższonych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych używanych w warunkach pogorszonych, począwszy od wybranego przez siebie miesiąca. Muszą być przy tym jednak spełnione warunki do podwyższenia stawki.

czytaj więcej »

wiper-pixel