WYDANIE ONLINE

Przy sezonowym korzystaniu ze środków trwałych, trzeba pamiętać o szczególnych zasadach ich amortyzacji
W obrocie gospodarczym często się zdarza, że z różnych przyczyn przedsiębiorcy decydują się na czasowe zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej. Takimi przyczynami mogą być nie tylko zdarzenia losowe, ale również inne czynniki np. sezonowość tej działalności. Wspomniana przerwa w aktywności gospodarczej nie pozostaje bez wpływu na podatkowe i księgowe rozliczenia tych podmiotów.   

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. dopisano do Ordynacji podatkowej nowy rozdział: „Dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Nazwa dość zwyczajna, niebudząca na pierwszy rzut oka protestu. Rozdział ten jednak tylko z nazwy brzmi łagodnie. W rzeczywistości jest to dodatkowa „sankcja” podatkowa dla podatników.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz Ordynacji podatkowej, wprowadziła nowe zasady opodatkowania sprzedaży i innych form zbycia nieruchomości. Do końca 2018 roku zbywcy byli obciążeni podatkiem za odpłatne pozbycie się nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu. Jak wygląda ich sytuacja po 1 stycznia 2019 r.?

czytaj więcej »

Pod koniec lutego 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, którym zmieniono przepisy w zakresie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej i właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego.

czytaj więcej »

Już znamy nowy wzór formularza FAT-1, który służy do przekazywania przez instytucje finansowe danych na podstawie przepisów o FATCA za 2018 rok. Zmiany nie objęły natomiast treści formularza CRS-1.

czytaj więcej »

Intencją autorów nowego rozporządzenia było uszczegółowienie kwestii związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o podatku akcyzowym, m.in. w zakresie elektronicznych dokumentów e-DD. Poznaj szczegóły rozwiązań.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie pojawiły się interpretacje indywidualne wskazujące na zmianę stanowiska resortu finansów w zakresie rozliczenia kosztów w czasie i konieczności powiązania ujęcia podatkowego z ujęciem bilansowym. Zobacz, jak fiskus nakazuje rozliczać takie zdarzenia.

czytaj więcej »

Podatek od towarów i usług zasadniczo nie może być kosztem podatkowym. Jednak jak to zazwyczaj w prawie podatkowym, prawodawca przewidział kilka wyjątków, w związku z którymi VAT może jednak obniżyć przychód.

czytaj więcej »

Spotkania z kontrahentami w restauracji to obecnie standard. Jednak wciąż jest wiele wątpliwości czy wydatki poniesione na obiad z partnerem biznesowym można zaliczyć bez obaw do kosztów podatkowych. W tej sprawie wypowiedział się dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB2-3.4010.46.2019.1.AD.

czytaj więcej »

 W grupach kapitałowych coraz powszechniejszą praktyką jest wewnątrzgrupowe świadczenie usług IT. Standaryzacja procesów oraz specyficzna wiedza z obszaru informatyki i zarządzania projektami IT sprawiają, że grupy kapitałowe decydują się na powierzenie funkcji IT jednemu podmiotowi i obsługę przez ten podmiot pozostałych. Regulacje wprowadzone do ustawy CIT 1 od stycznia 2018 r. nie sprzyjają jednak takiemu uregulowaniu współpracy w ramach grup w obszarze IT.

czytaj więcej »

Problem: Z jaką datą powinienem przyjąć kurs waluty obcej, jeżeli: data wystawienia faktury zakupowej to 12 listopada 2018 r., a data sprzedaży to 30 listopada 2018 r. (usługa świadczona była cały listopad). Z jaką datą w pełnej księgowości wybieram kurs dla faktur kosztowych wyrażonych w euro?

czytaj więcej »

Problem: W dniu 6 marca 2019 r. lekarz orzecznik ZUS orzekł niezdolność do pracy i przyznał przedsiębiorcy rentę. Do 26 marca 2019 r. przedsiębiorca nie otrzymał decyzji z ZUS. Osoba ta prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, którą chcę zawiesić. Czy wobec tego, że nie otrzymał decyzji z ZUS o przyznanej rencie, z tytułu renty nie są odprowadzane za niego składki na ubezpieczenie zdrowotne? Czy może zawiesić działalność i dobrowolnie odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne – mając zawieszoną działalność? Chodzi o utrzymanie ciągłości ubezpieczenia chorobowego i posiadanie prawa do świadczenia chorobowego. Czy z zawieszeniem działalności należy poczekać na decyzję z ZUS, aż będą odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu przyznanej renty? W oddziale ZUS pracownica przeliczyła okresy składkowe i nieskładkowe, przejrzała dokumenty, które dostarczył przedsiębiorca (RP7 wypełnione przez pracodawców) i powiedział, że wszystko jest prawidłowo.

czytaj więcej »

Zdaniem Sądu Najwyższego pracodawca, który rozwiązuje umowę o pracę z winy pracownika musi wykazać, że dany czyn zabroniony, lub wyrządzenie przez pracownika szkody zostały faktycznie popełnione. Jeżeli brak jest tej pewności, nie można kwalifikować go jako ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Tym samym nie można rozwiązać umowy o pracę z winy pracownika. Takie wnioski płyną z ostatniego wyroku Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

 Zatrudnienie dodatkowych pracowników dotyczy nie tylko tych firm, w których wzrasta zapotrzebowanie na dodatkową siłę roboczą w związku z sezonowym charakterem działalności, ale również przedsiębiorców, u których niedobory kadrowe spowodowane są przebywaniem załogi na urlopach. Praktycznym i często wybieranym rozwiązaniem jest krótkoterminowe zatrudnienie dodatkowego personelu. Dowiedz się, jak rozliczyć kosztowo takie wydatki. 

czytaj więcej »

Organy skarbowe masowo kontrolują podatników pod kątem prawidłowego rozliczania kosztów podatkowych. Trzeba pamiętać, że znaczna część przepisów w trym zakresie uległa zmianie. Obowiązują również nowe regulacje, które znacząco wpłynęły na sytuację przedsiębiorców w kontaktach z fiskusem. Zmianie uległy m.in. zasady przeprowadzania kontroli celno-skarbowych a fiskus otrzymał dodatkowe uprawnienia w tym zakresie.

czytaj więcej »

Jedną popularnych form pozyskiwania przez organizacje non profit środków finansowych na realizację ich zadań statutowych jest organizowanie aukcji charytatywnych. Wiążą się z tym określone obowiązki, przede wszystkim o charakterze podatkowym. 

czytaj więcej »

W praktyce często zdarza się, że przedsiębiorca likwiduje działalność w trakcie okresu udzielonej przez siebie gwarancji na sprzedawany towar czy usługę. Jakie są podatkowe skutki takiej sytuacji? Czy trzeba wówczas skorygować koszty uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

Problem: Aby do KRS wysłać sprawozdanie finansowe spółki z o.o. jako plik wysyła się uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie oraz sprawozdanie z działalności. Czy to znaczy, że muszą je podpisać zarząd i wspólnicy, czyli udziałowcy analogicznie, jak kiedyś? Pod uchwałą zatwierdzającą wynik podpisywali się wspólnicy w formie potwierdzającej obecność na zgromadzeniu (zatwierdzającym).

czytaj więcej »

Problem: W związku z remontem starego magazynu firmy i pomieszczeń biur zakupiono: kamery, oświetlenia (wymiana w środku budynku oraz na zewnątrz) oraz rzeczy związane z elektrycznością (np. szafa serwerowa) – łącznie 20 różnych pozycji na fakturze. Faktura netto wyniosła 10.500,00 zł. Czy możemy jednorazowo ująć w kosztach wymienione wydatki? Np. 18 sztuk oświetlenia (lampy z diodami) wyniosły netto 2.707,00 zł. Prowadzimy KPIR. Czy w należy ująć wydatki typu szafa serwerowa: 2.200,00 w elementach wyposażenia? Jak postąpić w związku zakupem lamp z diodami, które łącznie kosztowały 2.707,00 zł, a pojedynczo każda kosztowała: 150,39 zł. Czy też należy ująć je w składnikach wyposażenia?

czytaj więcej »

Problem: Podatnik planuje wynająć piętro budynku z przeznaczeniem na własne biuro. W tym celu poniesie nakłady na adaptację i wykończenie poszczególnych pomieszczeń. Budowa budynku jeszcze się nie zakończyła (trwa jej ostatnia faza). Na jakich zasadach wydatki poniesione przez podatnika będą mogły stanowić koszty podatkowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel