WYDANIE ONLINE

Jak kosztowo rozliczać wydatki na kasy rejestrujące po zmianie przepisów w 2019 roku
Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie kas fiskalnych. Na ich podstawie urządzenia starszego typu, czyli z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku na rzecz tzw. kas online. Podatnicy dokonujący zakupu wspomnianych urządzeń powinni pamiętać o prawidłowym rozliczeniu tych transakcji, zarówno pod kątem przepisów podatkowych, jak i prawa bilansowego. 

czytaj więcej »

Zdaniem fiskusa koszty prowizji od zawartych umów najmu stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów i jako takie powinny zostać rozliczone jednorazowo, w dacie ich poniesienia (tj. w dacie ujęcia ich w księgach rachunkowych na podstawie faktury/rachunku).

czytaj więcej »

Rok 2018 był rokiem dużych zmian w podatkach dochodowych. Zmiany dotknęły m.in. tzw. cienkiej kapitalizacji, czyli możliwości zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych. Wprowadzony został także przepis określający limit kosztów podatkowych dla niektórych usług niematerialnych, wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek. Jak wynika z liczby złożonych wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych (ponad 1.000) oraz pojawiających się już wyroków sądów administracyjnych, powyższe zmiany nie są dla podatników oczywiste i proste do zrozumienia oraz wdrożenia.

czytaj więcej »

W przypadku grup kapitałowych licencje na programy komputerowe są nabywane często centralnie, przez wyznaczony podmiot. Następnie ich koszt, wynikający z faktury licencjodawcy niepowiązanego, jest refakturowany na spółki faktycznie korzystające z oprogramowania. Taki model rozliczeń może niekorzystnie wpływać na koszty uzyskania przychodów.   

czytaj więcej »

W ostatnim czasie wiele mówi się o luce w CIT, która według mediów w latach 2015-2017 mogła wynieść nawet 90 mld zł. Odzyskanie takich pieniędzy z pewnością byłoby fiskusowi na rękę. Co to oznacza dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych?

czytaj więcej »

Od tego roku obowiązują nowe przepisy regulujące kwestię podatku u źródła, które utrudniają płatnikom możliwość skorzystania ze zwolnień oraz preferencyjnych stawek opodatkowania. Do tej pory polscy przedsiębiorcy mogli uwzględniać ulgi już w momencie wpłacania należności do urzędu skarbowego. Czy zmieniło się to w 2019 roku?

czytaj więcej »

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, ma na celu zapobieganie negatywnemu dla finansów przedsiębiorstw zjawisku zatorów płatniczych powstałych na skutek zbyt długiego oczekiwania na zapłatę za wykonywane dostawy i usługi. Sprawdź, na czym polegają zmiany.

czytaj więcej »

Spółka, która zawarła z dwoma wiceprezesami zarządu kontrakty menadżerskie powzięła wątpliwość czy od wypłaconych odszkodowań – z tytułu zawartego zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy – opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Sprawdź, co postanowił ZUS w wydanej interpretacji z 2 lipca 2019 r.

czytaj więcej »

Przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu CEiDG zwróciła się do ZUS z zapytaniem o możliwość opłacania „małego ZUS”. Osoba ta przez dwa lata prowadziła działalność gospodarczą i przez ostatnie pół roku opłacała składki na ZUS w preferencyjnej wysokości. Po tym okresie chciałaby skorzystać z „małego ZUS”. Czy ma prawo? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W dniu 27 czerwca 2019 otrzymaliśmy duplikat faktury kosztowej dotyczącej usług telekomunikacyjnej. Jest to duplikat z datą 27 czerwca, ale dotyczy kwietnia 2018 roku. Jak mamy go teraz zaksięgować? Co z VAT i co z rozliczeniem CIT? Jak to kosztowo ująć w księgach – czy wyrzucić z kosztów, bo nie dotyczy tego roku i zaksięgować na koncie 7?

czytaj więcej »

Spółki jawne i komandytowe wciąż stawią atrakcyjnych sposób zarówno prowadzenia działalności, jak i inwestowania (szczególnie po stronie komandytariuszy). Spowodowane jest to brakiem podwójnego opodatkowania (jak w spółce kapitałowej) jak i uproszoną formą wnoszenia wkładów. Te ostatnie czasem jednak potrzeba wycofać bez wychodzenia ze spółki. Jakie skutki – także w zakresie kosztów podatkowych – wywołuje takie zdarzenie?

czytaj więcej »

W dzisiejszych czasach chyba każda księgowa czy biuro rachunkowe, korzysta w swojej pracy ze specjalistycznych programów księgowych. Muszą ona jednak być często aktualizowane. Jak rozliczyć w kosztach wydatki na zakup i upgrade takiego oprogramowania?

czytaj więcej »

W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców inwestuje w rozwój – także naukowy – swoich pracowników. Codziennością są także kursy branżowe, podwyższające kwalifikacje zawodowe pracowników. Czy tego typu wydatki można bez przeszkód zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Podatnik zawarł umowę na leasing samochodu osobowego w grudniu 2016 roku (leasing operacyjny). Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy i obowiązuje do 27 grudnia 2019 r. Wartość samochodu wynosi 285.000 zł. W umowie generalnej leasingu widnieje zapis, z którego wynika, że jeśli wysokość nadwyżki lub niewykorzystanych kilometrów liczona w stosunku rocznym proporcjonalnie do rocznego przebiegu określonego w umowie leasingu jest wyższa niż 10%, w takim przypadku firma leasingowa przeliczy ratę leasingową odpowiednio do rzeczywistego przebiegu pojazdu, a także może skorygować czas trwania umowy leasingu. Rekalkulacja raty leasingowej z tej przyczyny może nastąpić nie częściej niż co 6 miesięcy. W związku z tym zapisem, firma leasingowa dokonała przeliczeń i podatnik otrzymał 1 marca 2019 r. aneks do umowy z którego wynika, że zmieniła się miesięczna wysokość raty leasingowej. Czy w kontekście przepisów podatkowych taki aneks jest zmianą umowy leasingowej i czy podatnik powinien był od marca 2019 roku stosować ograniczenie do kosztów raty leasingowej w proporcji 150.000 zł/285.000 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Firma podpisała z pracownikiem umowę o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Pracownikowi wypłacany jest ryczałt za 500 km. Czy firma może zwrócić pracownikowi chociaż część kosztów za parkowanie i czy może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów? W mieście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 obowiązują strefy płatnego parkowania.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Firma podpisała umowę leasingu operacyjnego na linię (maszynę) produkcyjną. Zawarła także umowę z trzecim podmiotem na wykonanie konstrukcji stalowej znacznej wielkości pod tę linię według technologii dostawcy maszyny. Maszyna produkcyjna sama w sobie jest kompletna i zdatna do użytku, jednakże wymaga odpowiedniego przymocowania zapewniającego jej właściwą pracę. Czy wykonanie konstrukcji pod leasingowaną linię należy potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym? Czy można jednorazowo ująć w kosztach te wydatki jako koszty przyłączenia maszyny?

czytaj więcej »

wiper-pixel