WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie są kosztowe skutki zmiany definicji małego podatnika od 1 stycznia 2020 r.
Z początkiem 2020 roku zmieniło się wiele przepisów podatkowych oraz związanych z nimi limitów, wyznaczających prawa i obowiązki podlegających tym przepisom podmiotów. Zmiany objęły również regulacje dotyczące tzw. małych podatników – w tym wysokość progów kwotowych decydujących o przynależności do tej grupy przedsiębiorstw.  Ta z pozoru błaha zmiana, wywołuje jednak daleko idące skutki.

czytaj więcej »

Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 136 w sprawie obowiązku sporządzenia sprawozdania CIT-TP przez podatników, którzy do transakcji kontrolowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. wybrali nowe przepisy i jednocześnie – na podstawie tych regulacji – nie mają obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Płatnicy oraz podatnicy rozliczający dochody za 2019 rok, do których znajdą zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z Austrią i Słowenią, powinni mieć na uwadze niedawną zmianę treści tych umów, na podstawie której dotychczas przewidziana w nich metoda wyłączenia z progresją – została zastąpiona metodą proporcjonalnego odliczenia.

czytaj więcej »

Sejm uchwalił zmiany w podatkach dochodowych. W konsekwencji osoby prowadzące działalność gospodarczą na razie nie skorzystają z wstępnie wypełnionych zeznań. Według pierwotnych założeń z usługi mieli korzystać od 15 lutego.

czytaj więcej »

Płatnicy sporządzający informacje PIT-11 zatrudnionym przez siebie cudzoziemcom, często mają problemy z ich wypełnieniem oraz przekazaniem do urzędu skarbowego. Przyczyną jest brak PESEL, który trzeba podać we wspomnianym dokumencie jako identyfikator podatkowy tych osób. 

czytaj więcej »

Z początkiem roku tzw. zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia jest stosowany na korzystniejszych niż wcześniej zasadach. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tak jak poprzednio nie wszyscy zatrudnieni mogą z tej ulgi skorzystać. Wyłączenia w tym zakresie dotyczą m.in. niektórych pracujących w Polsce obcokrajowców.

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował a Sejm uchwalił nowe rozporządzenia w zakresie wzorów sprawozdań z realizacji uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz zmiany rozporządzeń w zakresie cen transferowych.

czytaj więcej »

Od początku tego roku weszły istotne zmiany związane z wprowadzeniem uproszczeń dla niektórych przedsiębiorców. Zmiany te trzeba stosować w sprawozdaniach za 2019 rok.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. brak weryfikacji kontrahenta w Wykazie może przyczynić się do powstania negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT – przypomina resort finansów. Ministerstwo Finansów opracowało objaśnienia dotyczące wykazu podatników VAT.

czytaj więcej »

Modyfikacje przepisów w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych zostały wprowadzone m.in. przez pakiet przepisów nowelizujących dyrektywę VAT 2006/112/WE, określany mianem „Quick fixes”. Jedna z zasadniczych zmian dotyczy ujednolicenia zasad rozliczania transakcji towarowych w UE, przy użyciu magazynu konsygnacyjnego, nazywanego na gruncie dyrektywy VAT magazynem „call of stock”. Wprowadzenie zmian w tym zakresie jest argumentowane potrzebą wyeliminowania niepewności prawa podatkowego na szczeblu unijnym i zmniejszeniem formalności po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną.

czytaj więcej »

Sprzedawca zobowiązany jest wskazywać istnienie obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w treści faktury. A co z fakturami pro forma? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomniał w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej o obowiązkach niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. 

czytaj więcej »

Ustawy o CIT i PIT przewidują, że nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych z tytułu kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Pomimo takiego określenia należy pamiętać, że nie każde zapłacone odszkodowanie bądź kara umowna podlega wyłączeniu z kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

Praktyka gospodarcza pokazuje, że wielu polskich przedsiębiorców przenosi lub zamierza przenieść działalność gospodarczą za granicę. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorakie, począwszy od rozszerzenia rynków zbytu, zredukowania barier przepływu towarów, wzrostu konkurencyjności, na bardziej namacalnych pobudkach w postaci minimalizacji obciążeń administracyjnych tudzież zbyt agresywnej polityki aparatu fiskalnego naszego państwa skończywszy.

czytaj więcej »

Niestaranna i powierzchowna weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych, nieujawnienie nadwyżek, czy też błędne ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych – to przykłady błędów związanych z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych. Na co zwrócić uwagę, aby unikać takich nieprawidłowości?

czytaj więcej »

Ostatnie miesiące pokazują, że przed podatnikami stoją kolejne duże wyzwania w zakresie podatków. Po pierwsze muszą zarządzić dynamicznymi i znacznymi zmianami w obszarze praktycznie wszystkich podatków. Po drugie postępująca digitalizacja wymusza konieczność wdrażania nowych rozwiązań IT niezbędnych do prawidłowego raportowania do urzędu. Po trzecie zwiększają się sankcje podatkowe zarówno korporacyjne, jak i indywidualne, poprzez kreowanie dodatkowych odpowiedzialności w zakresie nowych przepisów.

czytaj więcej »

Przepisy nakładają na pracodawców wiele obowiązków związanych z funkcjonowaniem związków zawodowych w ich zakładach pracy. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia różnego rodzaju wydatków i wątpliwościami dotyczącymi ich podatkowej kwalifikacji. Warto więc przyjrzeć się tego typu kosztom. 

czytaj więcej »

Niektóre wydatki na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych podlegają od 1 stycznia 2018 r. limitowaniu w kosztach uzyskania przychodu, na podstawie art. 15e ustawy o CIT. Do takich wydatków zalicza się w szczególności usługi doradcze, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, badania rynku oraz świadczenia o podobnym charakterze. Czy limitowanie dotyczy także wydatków na zarządzanie inwestycją?

czytaj więcej »

wiper-pixel