WYDANIE ONLINE

Ulga na złe długi 2020 – analiza porównawcza dotychczasowej praktyki
Nowa ulga na złe długi wprowadzona od początku 2020 roku była już wielokrotnie opisywana od strony treści regulujących ją przepisów. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż nie są to pierwsze przepisy tego rodzaju polskim prawie podatkowym (zarówno obowiązujące, jak i uchylone), to warto je porównać z praktyką stosowania tych regulacji. Być może pozwoli nam to zrozumieć, jakie będzie w kwestii stosowania tych regulacji stanowisko fiskusa.

czytaj więcej »

Przychód jednoosobowego przedsiębiorcy może być opodatkowany skalą podatkową (18% [od 1 stycznia 2020 r. 17%] i 32%) albo podatkiem liniowym w wysokości 19%. Część przedsiębiorców może jednak skorzystać z preferencyjnej stawki w wysokości 5%. Mowa tutaj o osobach, które uzyskują dochody ze świadczenia usług niematerialnych w postaci udostępniania własności intelektualnej.

czytaj więcej »

Już niedługo przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki osobowej lub kapitałowej czeka swoisty „coming out”. W dniu 13 października 2019 r. weszły, bowiem w życie przepisy ustanawiające Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Czy mechanizm ten zdoła poprawić ściągalność podatków?

czytaj więcej »

Jakie są obowiązki płatnika w przypadku korzystania przez pracownika z samochodu służbowego w celu dojazdów z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych? Poznaj najnowsze stanowisko dyrektora KIS.

czytaj więcej »

Płatnicy nie mają obowiązku sporządzania PIT-11 dla osób, którym w danym roku nie postawili do dyspozycji żadnego przychodu. Samo pozostawanie podatnika w zatrudnieniu (np. w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego) nie stanowi wystarczającej przesłanki do sporządzenia PIT-11.

czytaj więcej »

Rządowy projekt zmian w PIT przewiduje rezygnację z usługi Twój e-PIT zakładającej udostępnianie wstępnie wypełnionych zeznań dla przedsiębiorców. Senatorowie nie chcieli rezygnacji z usługi i postulowali, aby zmiany przesunąć o rok. Na takie rozwiązanie nie zgodzili się posłowie co oznacza, że na razie nie będzie usługi Twój e-PIT dla przedsiębiorców. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

W 2020 roku wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe, nie może przekroczyć 325. 990 zł. 

czytaj więcej »

Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z tej instytucji. W związku z tym Prezes UODO zaleca zachowanie ostrożności i wskazuje, jak postępować w takich sytuacjach.

czytaj więcej »

Już niedługo wszystkie wirtualne kasy rejestrujące będą musiały posiadać certyfikat wystawiony przez ich producenta – tak wynika z najnowszej wersji projektu dotyczącego kas fiskalnych mających postać oprogramowania. Poznaj szczegóły nowych rozwiązań.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznia 2020 r. na Portalu Podatkowym jest dostępne zawiadomienie ZAW-NR, czyli zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT. Jeżeli podatnik zapłacił przelewem należność za fakturę na taki rachunek bankowy, to złożenie ZAW-NR do urzędu skarbowego w przewidzianym przez przepisy terminie pozwoli mu uniknąć negatywnych konsekwencji takiej zapłaty w PIT, CIT i VAT.

czytaj więcej »

Do celów podatkowych, zarówno na gruncie VAT, jak i przepisów o podatku dochodowym, nadal obowiązuje stara PKWiU 2008. Wkrótce jednak się to zmieni, przy czym w pierwszej kolejności klasyfikacja ta przestanie być stosowana w podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi „Mały ZUS" na nowych zasadach. Jest to tzw. "Mały ZUS plus". Za styczeń 2020 roku można jeszcze było opłacić składki na ubezpieczenia społeczne, stosując dotychczasowe przepisy, a więc ustalić prawo do ulgi kierując się przychodem za 2019 rok oraz podstawę wymiaru z przeciętnego miesięcznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy. Zgłoszenia trzeba było dokonać do 8 stycznia 2020 r.

czytaj więcej »

Podmioty zagraniczne, które nie posiadają w Polsce siedziby oraz zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium tego kraju. Nierezydenci podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu co oznacza, że opodatkowane są wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium Polski. Są nimi w szczególności dochody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych przez polskie podmioty, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

czytaj więcej »

Po ostatnich zmianach w VAT i podatkach dochodowych, księgowi mają wątpliwości co do tego, czy wydatki, za które płatność nastąpiła na rachunek bankowy, który nie został zgłoszony do wykazu, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o VAT, ale niebędący rachunkiem wymienionym w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, stanowią koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy kwota płatności przekracza 15.000 zł, a podatnik nie zgłosił tego faktu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

czytaj więcej »

Osiągająca w Polsce dochody spółka maltańska chciała zaliczyć ponoszone na wynagrodzenia dyrektorskie wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Wystąpiła do fiskusa z wnioskiem o udzielenie informacji co do prawidłowości dokonywanych przez nią w tym zakresie rozliczeń. Fiskus odmówił jednak przeprowadzenia postępowania w przedmiocie wydania interpretacji, powołując się na klauzulę obejścia prawa podatkowego. Czy miał do tego prawo?

czytaj więcej »

Niektórzy przedsiębiorcy – szczególnie działający w szeroko rozumianej branży IT czy mechatronice (choć oczywiście nie tylko), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują także prace badawcze i badawczo-rozwojowe. Powstaje pytanie, czy założenia i opracowania, które składają się na realizację projektu badawczego, mogą być uznane za utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w konsekwencji może znaleźć do nich zastosowanie preferencyjna 50% stawka kosztów uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

W praktyce biznesowej dochodzi do sytuacji, gdy koszty są ponoszone przez inny podmiot niż ten, którego faktycznie dotyczą. Przykładowo mogą to być wydatki na wyjazdy pracowników kontrahenta, sfinansowanie czyjejś inwestycji czy dofinansowanie działalności partnera biznesowego lub zwyczajne darowizny. Przykłady można mnożyć, w zależności od potrzeb biznesowych mogą one być różne. Kolejna kategoria obejmuje wydatki na prywatne cele pracowników oraz sytuację odmienną tj. finansowanie działalności podatnika przez pracowników (np. zarząd). Powstaje pytanie, czy tego typu wydatki mogą być kosztami uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik uzyskuje wynagrodzenie brutto w wysokości 2.300.00 zł, mieszka w Gdyni, a jest zatrudniony w Sopocie, to jak wówczas należy wyliczyć koszty uzyskania i zaliczkę na PIT?

czytaj więcej »

Pytanie: Galeria jako samorządowa instytucja kultury podpisała umowę z artystą mającego miejsce zamieszkania w USA prowadzącego samodzielną działalność artystyczną jako firma na wykonanie realizacji artystycznej (utworu - performance) z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na kwotę 3.000 euro. W świetle powyższych faktów prosimy o poradę co do opodatkowania w/w należności po otrzymaniu rachunku i przedstawieniu certyfikatu rezydencji (certyfikat wydany w formie elektronicznej) lub jego nieprzedstawienia. Czy należy również w przypadku pobrania lub nie pobrania zaliczki na podatek wystawić informację IFT-1 po zakończeniu roku i kwotę należnego podatku wykazać również w informacji PIT-8AR po zakończeniu roku? Czy w przypadku w/w artysty należy wystawić inne deklaracje roczne oraz czy w przypadku pobrania podatku w treści przelewu do urzędu skarbowego jaka podać informację?

czytaj więcej »

wiper-pixel