WYDANIE ONLINE

Kosztowe rozliczanie wydatków na walkę z koronawirusem w firmie
Światowa pandemia COVID-19 dotyka nie tylko zwykłych obywateli, ale uderza również w podmioty gospodarcze. Dotychczas w przepisach ustaw podatkowych nie było specjalnych regulacji dotyczących podatkowych skutków działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu zapobiegania zakażeniu koronawirusowi. To samo odnosi się do wpływu epidemii na sytuację finansową firm. Dlatego warto przyjrzeć się, jak te przepisy stosować w nowej sytuacji.

czytaj więcej »

Przepisy zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej umożliwiają w niektórych przypadkach zmniejszenie kwoty zaliczek na podstawek dochodowy, uiszczanych przez podatników w 2020 roku. Sprawdź, kto może skorzystać z tej możliwości.

czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa wprowadziła zmiany, które dają podatnikom możliwość odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19. Jak skorzystać z odliczenia?

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przedłużyło termin składania zeznania rocznego CIT-8 za 2019 rok dla wszystkich podatników. Sprawdź terminy.

czytaj więcej »

IP Box to preferencja, która pozwala na zastosowanie 5% stawki podatkowej. Kto może skorzystać z ulgi? Jakie jest najnowsze stanowisko organów podatkowych odnośnie tego, czy ulepszanie bądź rozwijanie już istniejących praw autorskich pozwala na skorzystanie z preferencji? Odpowiedzi na te inne pytania znajdziesz poniżej.

czytaj więcej »

W cenach transferowych rok 2020 będzie oznaczał obowiązek raportowania. Do końca września 2020 r. podatnicy, dla których rok fiskalny odpowiada kalendarzowemu są zobowiązani złożyć deklarację TP-R za 2019 rok. Warto już gromadzić odpowiednie dane, aby wywiązać się z obowiązków. Sprawdź, jakie zmiany czekają Cię w zakresie cen transferowych.

czytaj więcej »

Ulga na złe długi pozwala zmniejszyć obciążenie podatkowe w związku z nieuregulowanymi wierzytelnościami. Czy jednak w każdym wypadku opłaca się skorzystać z tych rozwiązań?  

czytaj więcej »

Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego, rząd pozamykał lub ograniczył klientom dostęp do poszczególnych form działalności i przemieszczania się. Co więcej, cały kraj funkcjonuje pod hasłem „zostań w domu”. Jak w tych warunkach funkcjonować mają przedsiębiorcy, których firmy nie mogą zrobić sobie wakacji, tak jak uczniowie? Nie ma odbiorców towarów i usług, nie ma przychodu przedsiębiorstwa, nie ma środków na kredyty, leasingi, rachunki i wynagrodzenia. Te ostatnie pracodawca musi wypłacać. Czy na pewno?

czytaj więcej »

Już wiadomo, jak wypłacać świadczenia chorobowe dla pracownika, zleceniobiorcy, przedsiębiorcy, który został skierowany na przymusową kwarantannę po powrocie do kraju. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Koronawirus sparaliżował działanie przedsiębiorców. Panująca obecnie sytuacja stała się przyczyną kryzysu, którego nie można było przewidzieć. W świetle powyższego, zasadnym staje się pytanie czy w takiej sytuacji możliwe jest zaprzestanie zapłaty podatków z uwagi na siłę wyższą, jaką niewątpliwie jest koronawirus.

czytaj więcej »

Obostrzenia związane z szerząca się epidemią koronawirusa spowodowały kłopoty dla wielu przedsiębiorców. Nakazy zamknięcia niektórych sklepów i ograniczenia innych działalności oraz zalecane pozostanie/praca w domu, spowodowały szybko narastające straty także tych przedsiębiorców, którzy formalnie mogą normalnie działać. Zanim regulacje wchodzące w skład pakietu antykryzysowego zostaną praktycznie wprowadzone w życie, podatnicy i płatnicy mogą i powinni korzystać z już istniejących instytucji, które mogą pomóc przetrwać ten trudny okres.

czytaj więcej »

Przepisy regulujące instytucje podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych wśród praw podlegających amortyzacji przewidują zarówno autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, jak i inne prawa określone przez Prawo własności przemysłowej. Nie ulega wątpliwości, że do tego katalogu zaliczyć należy również prawo autorskie do znaku towarowego. Jakie są jednak warunki amortyzacji przywołanych składników?

czytaj więcej »

Leasing zwrotny to odmiana leasingu złożona z dwóch etapów: sprzedaży przez właściciela przedmiotu umowy leasingu podmiotowi finansującemu oraz oddania przez finansującego do używania przedmiotu zakupionego uprzednio od leasingobiorcy. Do tego by mógł on zaistnieć konieczne jest zatem zawarcie dwóch umów. Umowy sprzedaży a następnie umowy leasingu. Inne jego nazwy to leasing odwrócony lub sale and lease back. Z reguły dotyczy on środków trwałych, lecz może też obejmować wartości niematerialne i prawne.

czytaj więcej »

Spółka zagraniczna nabyła udziały w polskiej spółce kapitałowej, która powstała wskutek przekształcenia spółki komandytowej, działającej wcześniej w formie spółki cywilnej. Byli komandytariusze chcieli obniżyć podstawę opodatkowania uzyskanego z tego tytułu dochodu o wynikającą z bilansu zamknięcia spółki komandytowej wartość praw i obowiązków, istniejącą w dacie jej przekształcenia. Czy mieli do tego prawo?

czytaj więcej »

Fundacja przeznaczająca uzyskane dochody na działalność statutową, zbieżną z niektórymi celami użyteczności społecznej, jest zwolniona w ich zakresie z CIT. Czy zwolnienie to ma zastosowanie także wtedy, gdy dochodami fundacji są odsetki spłacane przez spółkę od wkładu, jaki fundacja ta wniosła, wstępując w rolę udziałowca spółki?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka w 2019 roku udzieliła pożyczki pieniężnej w wysokości 500.000 zł innemu podmiotowi (działalność gospodarcza) na dowolny cel. Pożyczka była oprocentowana. Obie firmy są czynnymi podatnikami VAT prowadzącymi pełną księgowość. Spłata nastąpiła w marcu 2020 roku. W tym samym miesiącu spółka będąca pożyczkodawcą, zakupiła od pożyczkobiorcy maszynę za 450.000 zł. Pytanie dotyczy kompensaty. Czy w obecnym stanie prawnym kompensata w marcu 2020 roku faktury z udzieloną pożyczką, spowodowała korektę kosztów i VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej może skorzystać z preferencyjnego opłacana składek ZUS tzw. mały ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy emerytowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje z tego tytułu ulga podatkowa w PIT?

czytaj więcej »

wiper-pixel