WYDANIE ONLINE

Jak rozliczać wydatki ponoszone w trakcie epidemii COVID-19 na ograniczanie działalności
Stan zagrożenia epidemicznego wywołany epidemią tzw. koronawirusa (tj. wirusa SARS-CoV-19) spowodował wprowadzenie wielu ograniczeń w życiu nie tylko obywateli, ale także w życiu gospodarczym. Te ostatnie spowodowały, dla wielu przedsiębiorców konieczność ograniczenie działalności, a to z kolei: likwidacji środków trwałych, w tym inwestycji w obcych środkach oraz poniesienia kosztów przywrócenia wynajmowanego lokalu do stanu poprzedniego co rodzi pytania o odliczenie VAT i koszty.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów opublikowało informację na temat tego, jak podatkowo rozliczać pomoc otrzymaną w ramach Tarczy Finansowej. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Już obowiązuje kolejna wersja Tarczy Antykryzysowej. Chodzi ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19. Jakie zmiany nastąpiły w zakresie podatków?

czytaj więcej »

Stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 skłonił ministra finansów do przedłużenia terminu do sporządzenia i przesłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Mimo, że nowy termin już minął warto sprawdzić, czy złożone dokumenty są poprawne.

czytaj więcej »

Ułatwienia dotyczące przepisów w zakresie składanych informacji w zawiadomieniu ZAW-RN wchodzą w życie od 1 lipca 2020 r. za sprawą m.in. zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Organ podatkowy wypowiedział się odnośnie do skutków nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa przez jednego małżonka na rzecz drugiego małżonka. Poznaj stanowisko dyrektora KIS i sprawdź komentarze eksperta.

czytaj więcej »

Nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0”, spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Resort pracy wydał objaśnienia w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi). Jest to tzw. przymusowy wykup akcji (squeeze out). Podobnie jak uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, również uchwała w przedmiocie przymusowego wykupu akcji może zostać zaskarżona przez akcjonariuszy mniejszościowych. W takiej sytuacji może dojść do ugody. Powstaje jednak pytanie, czy jej koszty mogą być zaliczone do kosztów podatkowych?

czytaj więcej »

Prowadzenie działalności gospodarczej ma za cel generowanie przychodu. Jednak, aby mogło to nastąpić z reguły najpierw niezbędne jest poniesienie różnorakich kosztów. Są one związane z faktycznym bądź formalnym przygotowywaniem się do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponieważ wydatki takie ponoszone są w momencie, gdy działalność gospodarcza prowadzona jeszcze nie jest powstaje pytanie dla przyszłego przedsiębiorcy wagi podstawowej. Czy mogą się one stać kosztem uzyskania przychodu z działalności gospodarczej?

czytaj więcej »

Rozliczanie samochodów w firmie wciąż budzi wiele praktycznych wątpliwości. Przede wszystkim od strony kosztowej. Sprawdź, z jakimi problemami spotykają się księgowi w swojej codziennej pracy.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca rozważający zmianę formy prawnej, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą, ma do wyboru kilka możliwych rozwiązań. Niektórzy podatnicy decydują się na jej przekształcenie (restrukturyzację). Inni z kolei wybierają przeniesienie własności składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do nowo utworzonego podmiotu i kontynuację biznesu np. w ramach wydzielonej spółki celowej. Wybór określonego modelu wynika z wielu czynników, w tym skutków podatkowych planowanej operacji, które będą odmienne w zależności od przyjętego scenariusza.

czytaj więcej »

Pandemia COVID-19 spowodowała trudności finansowe dla wielu przedsiębiorców. Jednym z dostępnych narzędzi mających na celu poprawę płynności finansowej jest ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczenia terminu płatności podatku czy rozłożenia zapłaty podatku na raty. Można także starać się o umorzenie zaległości. Preferencję te można zastosować także do terminu zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, a także do odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Instrumenty te są uregulowane w Ordynacji podatkowej i obowiązywały także przed wprowadzeniem specustaw do spraw walki z koronawirusem. Rozwiązania te dotyczy nie tylko podatników, lecz także płatników, inkasentów, spadkobierców i osób trzecich.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności angażuje się w programy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR). Ich celem jest budowanie pozytywnych i trwałych relacji zarówno z partnerami społecznymi jak i biznesowymi. Przedsiębiorcy ponoszą często niemałe wydatki na ten cel. Powstaje pytanie, czy mogą bezpiecznie zaliczać je do kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z tarczą antykryzysową należy się jakieś wsparcie spółce z o.o. niezatrudniającej pracowników? Spółka wypłaca tylko raz na jakiś czas wynagrodzenie dla prezesa zarządu.

czytaj więcej »

wiper-pixel